\


 Tuesday, June 3, 2014
Task Parallel Library a RStein. Async 2 – (boost) ASIO v .Net a IoServiceScheduler.
(Článek obnoven ze zálohy 21. 1. 2020, omlouvám se za formátování kódu.)

V dnešním příspěvku o TPL a knihovně RStein.Async napíšeme slibovaný IoServiceScheduler. Jestliže jste si ještě neprošli  první díl seriálu a nemáte přehled o tom, k čemu slouží “proxy” schedulery a “reálné” schedulery, jaká omezení z TPL jsem obešel a proč jsem zavedl tuto na první pohled podivnou terminologii, bude lepší, když si první díl přečtete dříve, než se začtete do dalších částí seriálu.
Knihovna RStein.Async je dostupná  na Bitbucketu.
git clone git@bitbucket.org:renestein/rstein.async.git

Také si hned v úvodu dovolím podotknout, že tento díl je velmi dlouhý, a optimisticky dodám, že ostatní díly seriálu by měly být o dost kratší.Veselý obličej


Seriál  Task Parallel Library a RStein.Async  (předběžná osnova)

Task Parallel Library a RStein. Async 1 z n –  Popis základních tříd a obcházení omezení v TPL.

Task Parallel Library a RStein. Async 2 z n –  (boost) ASIO v .Net a IoServiceScheduler.

Task Parallel Library a RStein. Async 3 z n – Ukázky použití IoServiceScheduleru. Coroutines.

Task Parallel Library a RStein. Async 4 z n  – ThreadPoolScheduler založený na IoServiceScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 6 z n – Vytvoření StrandScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 7 z n – Náhrada za některé synchronizační promitivy – ConcurrentStrandSchedulerPair.

Task Parallel Library a RStein. Async 8 z n – Jednoduchý “threadless” actor model s využitím StrandScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 9 z n – Píšeme aktory I.

Task Parallel Library a RStein. Async 10 z n – Píšeme aktory II.

Task Parallel Library a RStein. Async 11 z n – Píšeme nový synchronizační kontext  - IOServiceSynchronizationContext.

Task Parallel Library a RStein. Async 12 z n – Použití IOServiceSynchronizationContextu v konzolové aplikaci a Windows službě.

(bude upřesněno)


Poznámka: V celé sérii článků budu používat slovo Task pro třídu, task pro název proměnné / argumentu metody a ”anglicismy” tásk/tásky místo “úloha/úlohy“ nebo jiného českého patvaru při zmínce o /úlohách-táscích/ v dalším textu. Předpokládám, že pro většinu vývojářů je takový text srozumitelnější.

IoServiceScheduler byl pojmenován na počest své starší příbuzné io_service v  knihovně Boost.ASIO. I když převezmeme mnoho rysů z io_service, nebudeme otrocky kopírovat všechny její vlastnosti. Pro vývojáře, kteří io_service znají, podotknu, že náš IoServiceScheduler nelze považovat za plnohodnotnou implementaci vzoru Proactor. Bylo by sice snadné zavést v .Net Frameworku novou konvenci pro zpracování asynchronních IO operací i registrovat nové asynchronní poskytovatele a imitovat tak většinu rysů z Boost.Asio, ale protože v .Net Frameworku máme jiné idiomy, šlo by o zbytečné nošení cizorodého kódu do hájemství Microsoftu. Mrkající veselý obličej

IoServiceScheduleru charakterizuje to, že máme dokonale pod kontrolou, které thready zpracují vytvořené tásky. Dokud IoScheduleru nepropůjčíme thread tím, že zavoláme jednu z jeho metod Run, RunOne, Poll nebo PollOne, žádné tásky zpracovávány nebudou. Řečeno mírně jinak, použití IoServiceScheduleru v aplikaci zaručuje, že tásky nebudou vyřízeny jiným threadem, než tím, který IoServiceScheduleru výslovně a na dobu určitou propůjčíme. Samo o sobě nevypadá takové chování jako žádný zázrak, ale v průběhu celého seriálu zjistíme, jak na správném chování IoServiceScheduleru závisí další třídy .

Nejdříve se podíváme na rozhraní IoServiceScheduleru, které vychází z io_service, a já se pokusím stručně popsat, jak jednotlivé metody pracují. Poté se podíváme na testy, které ověřují korektní chování metod v IoServiceScheduleru, a napíšeme samotné metody IoServiceScheduleru.
Metody odpovědné za vyřizování tásků v IoServiceScheduleru:

Metoda int Run()
Po zavolání metody Run IoServiceScheduler začne v aktuálním threadu  vyřizovat tásky. Metoda Run skončí teprve tehdy, když začne platit jedna z uvedených podmínek:
1) IoServiceScheduler již neobsahuje žádné další tásky ke zpracování a současně jsme IoServiceScheduleru nepředali žádný (viz níže v článku) objekt “Work”, kterým sdělujeme, že metoda Run má čekat na další tásky do té doby, dokud objekt “Work” nezlikvidujeme. Objekt Work nyní  zjednodušeně berme jako vytížení IoServiceScheduleru nějakým táskem – předstíranou prací, která udrží metodu Run v zápřahu a nedovolí jí skončit.
2) IoServiceScheduler již neobsahuje žádné další tásky ke zpracování a dříve předaný objekt Work jsme zlikvidovali (=zavolali jsme jeho metodu Dispose).
3) Zavolali jsme metodu Dispose, kterou si vynutíme ukončení činnosti IoScheduleru.
Metoda vrátí počet zpracovaných tásků.
Počet threadů, které mohou v jednom okamžiku zavolat metodu Run, není omezen.

Metoda int RunOne()
Metoda RunOne vyřídí v aktuálním threadu právě jeden tásk. Jestliže IoServiceScheduler žádný tásk neobsahuje, metoda RunOne zablokuje aktuální vlákno do té doby, dokud nějaký tásk není IoServiceScheduleru předán.
Metoda RunOne tedy skončí svou činnost, když nastane jedna z těchto podmínek.
1) Metoda vyřídila právě jeden tásk.
2) Zavolali jsme metodu Dispose, kterou si vynutíme ukončení činnosti IoScheduleru.
Metoda vrátí počet zpracovaných tásků , návratová hodnota by měla být vždy rovna jedné.
Počet threadů, které mohou v jednom okamžiku zavolat metodu RunOne, není omezen.

Metoda int Poll()
Po zavolání metody Poll IoServiceScheduler začne v aktuálním threadu  vyřizovat tásky.
Metoda Poll skončí  tehdy, když začne platit jedna z uvedených podmínek:
1) IoServiceScheduler již neobsahuje žádné další tásky ke zpracování.
2) Zavolali jsme metodu Dispose, kterou si vynutíme ukončení činnosti IoScheduleru.
Na rozdíl od metody Run, metoda Poll skončí ihned poté, co zjistí, že již žádné další tásky v IoServiceScheduleru nejsou. Existence/absence objektu Work nemá na činnost metody Poll žádný vliv.
Metoda vrátí počet zpracovaných tásků .
Počet threadů, které mohou v jednom okamžiku zavolat metodu Poll, není omezen.

Metoda int PollOne()
Metoda PollOne vyřídí v aktuálním threadu maximálně jeden tásk. Jestliže IoServiceScheduler žádný tásk neobsahuje, metoda PollOne ihned ukončí svou činnost a vrátí řízení volajícímu kódu.
Metoda PollOne skončí svou činnost, když nastane jedna z těchto podmínek.
1) Metoda vyřídila právě jeden tásk.
2) Scheduler v době volání metody PollOne neobsahuje žádný tásk.
2) Zavolali jsme metodu Dispose, kterou si vynutíme ukončení činnosti IoScheduleru.
Na rozdíl od metody RunOne metoda PollOne nikdy neblokuje aktuální vlákno tím, že by čekala na zařazení nového tásku ke zpracování v IoServiceScheduleru.
Metoda vrátí počet zpracovaných tásků.  Návratová hodnota by měla být vždy 0 (tásků), nebo 1 (tásk).
Počet threadů, které mohou v jednom okamžiku zavolat metodu PollOne, není omezen.

IoServiceScheduler je potomkem TaskSchedulerBase a k zařazení i zpracování tásků v Scheduleru nabízí nám dobře známé metody.
public override void QueueTask(Task task){…};

public override bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued) {…}

Bez problémů tedy můžeme IoServiceScheduler předat do TaskFactory z TPL, podobně jako jsme si to již předvedli minule u CurrentThreadScheduleru.

IoServiceScheduler navíc nabízí k vytváření tásků  a jejich zařazení ke zpracování i alternativní rozhraní svého předka z Boost.Asio.

Metoda Task Dispatch(Action action);

Metoda z delegáta v argumentu action vytvoří nový tásk a připraví ho ke zpracování.

Jestliže je volána metoda Dispatch ve stejném threadu, ve kterém je nyní aktivní metoda Run, RunOne, Poll, nebo PollOne, tak metoda Dispatch může tásk vykonat ihned (“inline”).

Jestliže tedy stávající tásk vyřizovaný IoServiceSchedulerem zavolá metodu Dispatch, může být delegát action zavolán ihned, protože si můžeme být jisti, že tásk vykonáme ve “správném” threadu, který byl propůjčen IoServiceScheduleru.
Metoda vrátí  tásk, který je dokončen, když svou činnost skončí delegát v argumentu action.

Metoda Task Post(Action action);
Stejně jako metoda Dispatch, i metoda Post z delegáta v argumentu action vytvoří nový tásk a připraví ho ke zpracování.
Na rozdíl od metody Dispatch a bez ohledu na to, ve kterém threadu je metoda Post aktivována, metoda Post nesmí nikdy delegáta action vykonat ihned (“inline”), ale musí jen vytvořit nový tásk, zařadit ho ke zpracování a vrátit řízení.

Metoda vrátí tásk, který je dokončen, když svou činnost skončí delegát v argumentu action.

Metoda Action Wrap(Action action);
Metoda Wrap přebírá i vrací argument typu Action. Argument action je “zabalen” do delegáta, který po svém vyvolání argument action předá metodě Dispatch, o níž už víme, že z delegáta action vytvoří nový tásk ke zpracování.
Metodě Wrap  předáte kdykoli v delegátu action odkaz na  kód, u kterého požadujete, abyste ho mohli sami později zařadit ke zpracování v tomto IoServiceScheduleru ve formě tásku, a ona vám vrátí delegáta se stejnou signaturou, jakou má argument action , a který po svém vyvolání přesně toto zvládne.

Metody Dispatch, Post a Wrap mají přetížené varianty, které místo delegáta typu Action přijímají odkaz na delegáta typu Func<Task>. Tyto varianty existují proto, abychom se částečně zbavili  některých nepříjemných problémů s async lambda výrazy, které skvěle popsal Stephen Toub na MSDN blogu.

Jak jsem již poznamenal, metody Dispatch, Post a Wrap představují alternativní rozhraní pro vytváření tásků, a protože toto rozhraní bude mít odlišné klienty, než rozhraní známé z TPL, vzpomeneme si na princip “Interface Seggregation“ a zmíněné metody extrahujeme do samostatného rozhraní s názvem IAsioTaskService.

using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public interface IAsioTaskService : IDisposable

{

Task Dispatch(Action action);

Task Dispatch(Func<Task> function);

Task Post(Action action);

Task Post(Func<Task> function);

Action Wrap(Action action);

Action Wrap(Func<Task> function);

}

}

Pro ty, kdo mají raději obrázky, zde je rozhraní třídy IoServiceScheduler znovu.

image

Po nezbytném úvodu bychom měli mít mnohem lepší představu o odpovědnostech IoServiceScheduleru a nyní si zkusíme IoService Scheduler napsat.

public class IoServiceScheduler : TaskSchedulerBase, IAsioTaskService

{

public const int REQUIRED_WORK_CANCEL_TOKEN_VALUE = 1;

public const int POLLONE_RUNONE_MAX_TASKS = 1;

public const int UNLIMITED_MAX_TASKS = -1;

private readonly ThreadLocal<IoSchedulerThreadServiceFlags> m_isServiceThreadFlags;

private readonly CancellationTokenSource m_stopCancelTokenSource;

private readonly BlockingCollection<Task> m_tasks;

private readonly object m_workLockObject;

private CancellationTokenSource m_workCancelTokenSource;

private volatile int m_workCounter;

public IoServiceScheduler()

{

m_tasks = new BlockingCollection<Task>();

m_isServiceThreadFlags = new ThreadLocal<IoSchedulerThreadServiceFlags>(() => new IoSchedulerThreadServiceFlags());

m_stopCancelTokenSource = new CancellationTokenSource();

m_workLockObject = new object();

m_workCounter = 0;

}

.....

}

IoServiceScheduler je potomkem naší bázové třídy TaskSchedulerBase a podporuje rozhraní IAsioTaskService. Po předchozích odstavcích určitě nejste překvapeni. Veselý obličej

V konstruktoru inicializujeme několik důležitých proměnných. V threadově bezpečné kolekci m_tasks typu BlockingTaskCollection budeme držet tásky zařazené ke zpracování. V threadově lokální proměnné  m_isServiceThreadFlags uložíme pro každý thread, který bude IoServiceScheduleru propůjčen, informaci, že jde o thread, který IoServiceScheduler po volání metod Poll, PollOne, Run a RunOne nyní vlastní, dále informaci o tom, kolik tásků můžeme v tomto threadu nyní vyřídit a kolik již jich bylo vyřízeno. Celá třída IoServiceSchedulerThreadFlags vypadá takto.

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public class IoSchedulerThreadServiceFlags

{

public IoSchedulerThreadServiceFlags()

{

ResetData();

}

public bool IsServiceThread

{

get;

set;

}

public int MaxOperationsAllowed

{

get;

set;

}

public int ExecutedOperationsCount

{

get;

set;

}

public void ResetData()

{

IsServiceThread = false;

MaxOperationsAllowed = ExecutedOperationsCount = 0;

}

}

}

Vraťme se zpátky ke konstruktoru IoServiceScheduleru. Proměnná m_stopCancelTokenSource je instance CancellationTokenSource, která je stornována ihned poté, co je činnost IoServiceScheduleru voláním metody Dispose ukončena.

Proměnné m_workLockObject a m_workCounter se týkají objektů Work, které jsem letmo popisoval výše u metody Run. Zopakujme, že objekt Work představuje “práci”, která udrží metodu Run IoServiceScheduleru v chodu, i když IoServiceScheduler neobsahuje žádné tásky, a zprostředkovaně tak dosáhne toho,že si IoServiceScheduler ponechá jednou propůjčený thread i pro tásky, které mohou být do IoServiceScheduleru přidány “později”.

Ještě lepší asi bude, když se podíváme, jak je objekt Work udělán.

using System;

using System.Collections.Concurrent;

using System.Collections.Generic;

using System.Threading;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public sealed class Work : IDisposable

{

private readonly CancellationTokenSource m_cancelTokenSource;

public Work(IoServiceScheduler scheduler)

{

m_cancelTokenSource = new CancellationTokenSource();

scheduler.AddWork(this);

}

internal CancellationToken CancelToken

{

get

{

return m_cancelTokenSource.Token;

}

}

internal void RegisterWorkDisposedHandler(Action action)

{

m_cancelTokenSource.Token.Register(action);

}

public void Dispose()

{

Dispose(true);

}

private void Dispose(bool disposing)

{

if (disposing)

{

m_cancelTokenSource.Cancel();

}

}

}

}

Kdo zná Boost.Asio, musí mu být zřejmé, jak jsem se snažil zachovat styl práce s objektem Work.
Ve stručnosti a aniž byste viděli kód v IoServiceScheduleru:

 1. Když vytvoříte objekt Work, předáte mu odkaz na IoServiceScheduler, jehož později volaná metoda Run nemá skončit.
 2. Objekt Work notifikuje IoServiceScheduler o své existenci tím, že volá internal metodu AddWork scheduleru.
 3. IoServiceScheduler si poznamená, že existuje nový objekt Work. K tomu využije proměnné, které jsme viděli v jeho konstruktoru. Také si IoServiceScheduler u objektu Work ihned předplatí přes metodu RegisterWorkDisposedHandler informaci o tom, že byl objekt Work zničen. Zničením míníme vyvolání metody Dispose.
 4. IoServiceScheduleru dokáže pracovat s neomezeným počtem objektů Work, i když platí, že k tomu, aby metoda Run IoServiceScheduleru nevrátila řízení po zpracování všech tásků, stačí, aby existoval jeden objekt Work. Přidání dalších a dalších objektů Work nemá již na činnost IoServiceScheduleru vliv.

Na to, jak přesně IoServiceScheduler spravuje objekty Work, se můžete podívat sami. My se teď soustředíme na metody Run, RunOne, Poll, PollOne, bez kterých by IoServiceScheduler byl jen skládkou depresivních tásků, které nebudou nikdy zpracovány.

Z předchozího popisu metod Run, RunOne, Poll, PollOne vyplynulo, že mají podobné odpovědnosti a liší se hlavně v tom, za jakých podmínek přestanou zpracovávat  tásky a vrátí  dočasně propůjčený thread.
Jako první si na paškál vezmeme metodu Run a podíváme na důležité testy, kterými musí metoda Run projít.
Každý test používá IoServiceScheduler, který vytvoříme takto.

private ProxyScheduler m_proxyScheduler;

private IoServiceScheduler m_scheduler;

protected override ITaskScheduler Scheduler

{

get

{

return m_scheduler;

}

}

public override void InitializeTest()

{

m_scheduler = new IoServiceScheduler();

m_proxyScheduler = new ProxyScheduler(m_scheduler);

base.InitializeTest();

}

public override void CleanupTest()

{

m_scheduler.Dispose();

m_proxyScheduler.Dispose();

base.CleanupTest();

}

Kdyby vás překvapilo, proč používáme i ProxyScheduler, znovu vás odkážu na první díl seriálu.
Ale nyní už opravdu pojďme k metodě Run.

První test ověří, že když nemáme žádné tásky ke zpracování, metoda Run ihned vrátí 0 – žádný tásk nebyl zpracován.

[TestMethod]

public void Run_When_Zero_Tasks_Added_Then_Returns_Zero()

{

var result = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(0, result);

}

V dalších testech ověříme, že když předáme jeden tásk, tak metoda Run tento tásk vyřídí a vrátí hodnotu 1.

[TestMethod]

public void Run_When_One_Task_Added_Then_Returns_One()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 1;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

});

var result = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS, result);

}

[TestMethod]

public void Run_When_One_Task_Added_Then_Task_Is_Executed()

{

bool wasTaskCalled = false;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTaskCalled = true;

});

m_scheduler.Run();

Assert.IsTrue(wasTaskCalled);

}

Také bychom měli ověřit, že když scheduler obsahuje více tásků, tak jsou všechny vyřízeny a metoda Run stále vrací správný počet vyřízených tásků.

[TestMethod]

public void Run_When_More_Tasks_Added_Then_All_Tasks_Are_Executed()

{

bool wasTask1Called = false;

bool wasTask2Called = false;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask1Called = true;

});

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask2Called = true;

});

m_scheduler.Run();

Assert.IsTrue(wasTask1Called && wasTask2Called);

}

[TestMethod]

public void Run_When_Two_Tasks_Added_Then_Returns_Two()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 2;

Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS)

.Select(_ => m_scheduler.Dispatch(() =>

{

})).ToArray();

var executedTasksCount = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS, executedTasksCount);

}

Napíšeme další testy, které otestují, že se metoda Run chová správně při použití objektu Work. První test ověří, že metoda Run zpracuje jeden tásk, a poté, co je na objektu Work zavolána metoda Dispose, tak metoda Run vrátí řízení a návratovou hodnotou je 1 - jeden vyřízený tásk. V metodě cancelWorkAfterTimeout si můžete všimnout, jak je objekt Work vytvářen. Nepříjemné na tomto testu je, že když bude v metodě Run chyba a metoda Run po odstranění objektu Work nevrátí řízení, test poběží tak dlouho, dokud nevyprší přidělený maximální časový interval pro provedení samotného testu.

[TestMethod]

public void Run_When_One_Task_Added_And_Cancel_Work_Then_Returns_One()

{

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

});

cancelWorkAfterTimeout();

var result = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(1, result);

}

private void cancelWorkAfterTimeout(int? sleepMs = null)

{

const int DEFAULT_SLEEP = 1000;

var sleepTime = sleepMs ?? DEFAULT_SLEEP;

var work = new Work(m_scheduler);

ThreadPool.QueueUserWorkItem(_ =>

{

Thread.Sleep(sleepTime);

work.Dispose();

});

}

Ověříme také, že metoda Run vrátí řízení po zrušení objektu Work, i když nezpracovala žádné tásky.

[TestMethod]

public void Run_When_Zero_Tasks_Added_And_Cancel_Work_Then_Returns_Zero()

{

cancelWorkAfterTimeout();

var result = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(0, result);

}

Další testy kontrolují, že metoda Run vyřídí všechny tásky, poté vrátí řízení a v návratové hodnotě máme správný počet vyřízených tásků

[TestMethod]

public void Run_When_More_Tasks_Added_And_Cancel_Work_Then_All_Tasks_Are_Executed()

{

bool wasTask1Called = false;

bool wasTask2Called = false;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask1Called = true;

});

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask2Called = true;

});

cancelWorkAfterTimeout();

m_scheduler.Run();

Assert.IsTrue(wasTask1Called && wasTask2Called);

}

[TestMethod]

public void Run_When_Two_Tasks_Added_And_Cancel_Work_Then_Returns_Two()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 2;

Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS)

.Select(_ => m_scheduler.Dispatch(() =>

{

})).ToArray();

cancelWorkAfterTimeout();

var executedTasksCount = m_scheduler.Run();

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS, executedTasksCount);

}

U paralelního/asynchronního kódu se občas nevyhneme  testům, které jsou nebezpečné, protože porušují některou z F.I.R.S.T zásad pro unit/integrační testy.

Další test ověřuje, že metoda Run nevrátí řízení, dokud nezruším objekt Work. Nebezpečný je proto, že objekt Work zruším po 3 sekundách a předpokládám, že doba, po kterou běží test, je delší než dvě sekundy. Testy, které pracují takto vágně s časovými intervaly, částečně porušují F a R akronymu F.I.R.S.T. Tento test určitě není rychlý (Fast), protože běží několik sekund, a také není zcela“opakovatelný” (“Repeatable”). Pragmaticky vzato je ale tento test - stejně jako některé další méně bezpečné testy v knihovně RStein.Async- velmi užitečný a dostatečně bezpečný, takže všem pohoršeným puristům se omlouvám a přeju jim jejich ideální svět. Ať hodí kamenem…Veselý obličej

[TestMethod]

public void Run_When_Work_Exists_And_Zero_Tasks_Then_Method_Does_Not_Return()

{

const int WORK_CANCEL_DELAY_MS = 3000;

const double RUN_MIN_DURATION_S = 2.0;

var time = StopWatchUtils.MeasureActionTime(() =>

{

cancelWorkAfterTimeout(WORK_CANCEL_DELAY_MS);

m_scheduler.Run();

});

Assert.IsTrue(time.TotalSeconds > RUN_MIN_DURATION_S);

}

I další test není zrovna “košer”. Ověřuje, že metoda Run vrátí řízení “ihned”, když neexistuje žádný tásk a objekt Work byl sice IoScheduleru předán, ale byl ještě před voláním metody Run zrušen. Pojem “ihned“ zde nabývá netradičního významu “řízení z metody Run musí být vráceno za méně než půl sekundy”.

[TestMethod]

public void Run_When_Work_Canceled_And_Zero_Tasks_Then_Method_Returns_Immediately()

{

const double RUN_MAX_DURATION_S = 0.5;

var work = new Work(m_scheduler);

work.Dispose();

var time = StopWatchUtils.MeasureActionTime(() => m_scheduler.Run());

Assert.IsTrue(time.TotalSeconds < RUN_MAX_DURATION_S);

}

Poslední test, na který se podíváme v tomto článku, je test, který ověřuje, že když je metoda Run současně volána z více threadů (v testu jsou použity tři thready), tak jsou všechny tásky vyřízeny a součet návratových hodnot metod Run, tedy celkový počet všech vyřízených tásků bez ohledu na to, v kterém threadu k vyřízení tásku došlo, je roven počtu tásků, který jsme do IoServiceScheduleru poslali.

[TestMethod]

public async Task Run_When_Called_From_Multiple_Threads_Then_All_Tasks_Executed()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 100;

const int DEFAULT_TASK_SLEEP = 100;

const int NUMBER_OF_WORKER_THREAD = 3;

var countDownEvent = new CountdownEvent(NUMBER_OF_WORKER_THREAD);

int executedTasks = 0;

var allTasks = Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS).Select(_ => m_scheduler.Post(() => Thread.Sleep(DEFAULT_TASK_SLEEP))).ToArray();

Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_WORKER_THREAD).Select(_ => ThreadPool.QueueUserWorkItem(__ =>

{

int tasksExecutedInThisThread = m_scheduler.Run();

Interlocked.Add(ref executedTasks, tasksExecutedInThisThread);

countDownEvent.Signal();

})).ToArray();

await Task.WhenAll(allTasks);

countDownEvent.Wait();

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS, executedTasks);

}

Testů pro metodu  Run je více, protože je potřeba otestovat  hraniční případy, ale z ukázaných testů by mělo být zřejmé, jak metoda Run pracuje.

Podívejme se teď na kód v metodě Run.

public virtual int Run()

{

checkIfDisposed();

return runTasks(withWorkCancelToken());

}

private CancellationToken withWorkCancelToken()

{

lock (m_workLockObject)

{

return (existsWork()

? m_workCancelTokenSource.Token

: withoutCancelToken());

}

}

private CancellationToken withoutCancelToken()

{

return CancellationToken.None;

}

Metoda Run zavolá metodu runTasks, které předá CancelToken, jestliže existuje alespoň jeden objekt Work, abychom po zrušení objektu Work dále neblokovali metodou Run propůjčený thread. Jestliže objekt Work neexistuje, je předána konstanta CancellationToken.None = na zrušení objekt Work reagovat nebudeme a metoda Run vrátí řízení ihned poté, co vyřídí všechny tásky.

Metoda runTasks

private int runTasks(CancellationToken cancellationToken, int maxTasks = UNLIMITED_MAX_TASKS)

{

try

{

setCurrentThreadAsServiceAllFlags(maxTasks);

return runTasksCore(cancellationToken);

}

finally

{

resetThreadAsServiceAllFlags();

}

}

private void setCurrentThreadAsServiceAllFlags(int maxTasks)

{

resetThreadAsServiceAllFlags();

setThreadAsServiceFlag();

m_isServiceThreadFlags.Value.MaxOperationsAllowed = maxTasks;

}

private void setThreadAsServiceFlag()

{

m_isServiceThreadFlags.Value.IsServiceThread = true;

}

private void resetThreadAsServiceAllFlags()

{

m_isServiceThreadFlags.Value.ResetData();

}

Metoda runTasks kromě odkazu na CancelToken, který se má použít, má argument maxTasks. Ten udává, kolik tásků je možné nyní vyřídit. Výchozí hodnota “počet tásků není omezen” metodě Run vyhovuje.

Metoda runTasks si nejprve “přivlastní” aktuální thread.  “Přivlastněním” threadu mám na mysli to, že do threadově lokální proměnné m_isServiceThreadFlags si poznamenáme, že současný thread je nyní thread IoServiceScheduleru a že může být použit pro vyřizování tásků, a také si poznačíme, kolik tásků můžeme nyní vyřídit. Poté vyvoláme metodu runTasksCore.

V sekci finally metoda runTaks zaručí, že poté, co metoda runTasksCore doběhne, tak se vlastnictví threadu vzdáme a  v proměnné isServiceThreadFlags nastavíme voláním metody resetThreadAsServiceAllFlags() výchozí hodnoty.

V metodě runTasksCore  konečně zpracujeme existující tásky:

private int runTasksCore(CancellationToken cancellationToken)

{

bool searchForTask = true;

var usedCancellationToken = cancellationToken;

var serviceData = m_isServiceThreadFlags.Value;

while (searchForTask)

{

searchForTask = false;

m_stopCancelTokenSource.Token.ThrowIfCancellationRequested();

try

{

Task task;

if (!tryGetTask(usedCancellationToken, out task))

{

continue;

}

m_stopCancelTokenSource.Token.ThrowIfCancellationRequested();

searchForTask = TryExecuteTaskInline(task, true) && !tasksLimitReached();

m_stopCancelTokenSource.Token.ThrowIfCancellationRequested();

}

catch (OperationCanceledException e)

{

Trace.WriteLine(e);

if (m_stopCancelTokenSource.IsCancellationRequested)

{

break;

}

usedCancellationToken = CancellationToken.None;

searchForTask = !tasksLimitReached();

}

}

return serviceData.ExecutedOperationsCount;

}

private bool tryGetTask(CancellationToken cancellationToken, out Task task)

{

if (cancellationToken != CancellationToken.None)

{

return m_tasks.TryTake(out task, Timeout.Infinite, cancellationToken);

}

return m_tasks.TryTake(out task);

}

private bool tasksLimitReached()

{

var serviceData = m_isServiceThreadFlags.Value;

if ((serviceData.MaxOperationsAllowed == UNLIMITED_MAX_TASKS) ||

(serviceData.ExecutedOperationsCount < serviceData.MaxOperationsAllowed))

{

return false;

}

return true;

}

public override bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued)

{

checkIfDisposed();

if (!isInServiceThread())

{

return false;

}

if (tasksLimitReached())

{

return false;

}

bool taskExecutedNow = false;

try

{

m_isServiceThreadFlags.Value.ExecutedOperationsCount++;

taskExecutedNow = task.RunOnProxyScheduler();

}

finally

{

if (!taskExecutedNow)

{

m_isServiceThreadFlags.Value.ExecutedOperationsCount--;

}

}

return taskExecutedNow;

}

Metoda runTasksCore  používá předaný cancellationToken a do proměnné serviceData si uloží odkaz na m_isServiceThreadFlags, protože  potřebujeme vědět, kolik tásků jsme již zpracovali a kontrolovat, jestli jsme nepřekročili maximální počet tásků. Cyklus while běží do té doby, dokud máme hledat a zpracovávat další tásk. Proměnná searchForTask je inicializována na true, takže se vnoříme do cyklu, ve kterém ihned proměnnou searchForTask nastavíme na false, protože nevíme, jestli další tásky existují.

Metoda tryGetTask se pokusí vrátit další tásk. Všimněte si, že na kolekci m_tasks zavoláme metodu m_tasks.TryTake(out task, Timeout.Infinite, cancellationToken), která vrátí stávající tásk v kolekci, nebo zablokuje thread do té doby, dokud nebude do kolekce tásk přidán anebo dokud nebude stornován cancellationToken. Tato varianta metody TryTake se použije, když existuje objekt Work a cancellationToken tedy nemá hodnotu CancellationToken.None. Jestliže objekt Work neexistuje, použijeme na kolekci metodu m_tasks.TryTake(out task), která buď ihned vrátí tásk, nebo zjistí, že kolekce je prázdná a proměnnou tásk nastaví na hodnotu null. K blokaci threadu ale nikdy nedojde.

Vraťme se do metody runTasksCore. Jestliže nebyl tásk nalezen, vrátíme se na začátek cyklu while - proměnná searchForTask má hodnotu false, a proto cyklus while i metoda runTasksCore skončí. Když je tásk nalezen, pokusíme se ho pomocí metody TryExecuteTaskInline spustit. Metoda TryExecuteTaskInline vždy ověří, že jsme v threadu, který nyní patří IoServiceScheduleru, a zkontroluje, že jsme nepřekročili maximální počet tásků, které můžeme v tomto vlákně vyřídit. Možná se divíte, proč kontroluju, že jsme v threadu IoServiceScheduleru, když jsme dříve tento příznak nastavili. Nezapomeňte, že metodu TryExecuteTaskInline používá i TPL a že může být vyvolána při vytváření tásku, kdy žádný thread “nevlastníme”.
Metoda TryExecuteTaskInline se pokusí přes ProxyScheduler tásk spustit. Jestliže byl tásk vykonán, tak na threadově lokální proměnné m_isServiceThreadFlags inkrementuje počet již zpracovaných tásků.

Metoda runTasksCore dovolí zpracovat další tásk jen tehdy, jestliže metoda TryExecuteTaskInline tásk úspěšně spustila a současně nebylo dosaženo maximálního počtu tásků, které lze zpracovat.
searchForTask = TryExecuteTaskInline(task, true) && !tasksLimitReached();

Všimněte si, že v metodě runTasksCore na několika místech kontrolujeme, jestli nemáme ukončit zpracování tásků, protože byla volána metoda Dispose IoServiceScheduleru.

m_stopCancelTokenSource.Token.ThrowIfCancellationRequested();

Tato opakovaná kontrola může být drahá a měli bychom pomocí výkonnostních testů zjistit, jestli si tolik kontrol můžeme dovolit. Frekvence kontroly stavu CancelTokenu by měla být kompromisem mezi tím, že zareagujeme v našem kódu na stornování operace velmi rychle, ale současně neplatíme za toto časté monitorování příliš velké výkonnostní penále. Tipnul bych si, že na tomto místě  jsou v IoServiceScheduleru ještě výkonnostní rezervy, ale jasno budeme mít  až po spuštění profileru. V této fázi se snažíme hlavně o to, aby chování IoServiceScheduleru bylo v souladu se zadáním. Pustit profiler můžeme kdykoli později.

Sekce catch v runTasksCore reaguje na stornování CancelTokenu, resp. CancelTokenů. Připomeňme si ji.

....

catch (OperationCanceledException e)

{

Trace.WriteLine(e);

if (m_stopCancelTokenSource.IsCancellationRequested)

{

break;

}

usedCancellationToken = CancellationToken.None;

searchForTask = !tasksLimitReached();

}

}

....

Jestliže byl stornován m_m_stopCancelTokenSource.Token,  k čemuž dojde po volání metody Dispose, tak přes klíčové slovo break rychle ukončíme další zpracování tásků. Když je ale výjimka OperationCanceledException vyvolána pro CancelToken, který jsme dostali jako argument metody  - a u metody Run víme, že CancelToken předaný do metody runTaksCore reprezentuje to, že existuje alespoň jeden objekt Work – pokračujeme ve zpracování tásků, jen předtím nastavíme CancelToken používaný pro získání tásku z kolekce m_tasks na hodnotu CancellationToken.None, protože bez existence objektu Work už nemáme právo blokovat propůjčené vlákno v metodě tryGetTask.

Metoda runTaksCore po dokončení cyklu while vrátí počet zpracovaných tásků.

return serviceData.ExecutedOperationsCount;

Stejnou hodnotu vrátí svým klientům i veřejná metoda Run, ze které jsme vyšli.

A tady je odměna. I když vám může být z toho pitvání vnitřností metody Run špatně, nejste v tom sami, a i všechny testy pro metodu Run mají zelenou barvu. Veselý obličej

image

Odměnou nám ale spíš bude to, že metody RunOne, Poll a PollOne můžeme napsat s využitím metody runTasksCore.

U metody RunOne víme, že bez ohledu na počet tásků čekajících na vyřízení, musí vždy vyřídit maximálně jeden tásk. Zde je ukázka několika testů.

[TestMethod]

public void RunOne_When_More_Tasks_Added_Then_Only_First_Task_Is_Executed()

{

bool wasTask1Called = false;

bool wasTask2Called = false;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask1Called = true;

});

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask2Called = true;

});

m_scheduler.RunOne();

Assert.IsTrue(wasTask1Called && !wasTask2Called);

}

[TestMethod]

public void RunOne_When_Two_Tasks_Added_Then_Returns_One()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 2;

const int NUMBER_OF_RUNNED_TASKS = 1;

Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS)

.Select(_ => m_scheduler.Dispatch(() =>

{

})).ToArray();

var executedTasksCount = m_scheduler.RunOne();

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_RUNNED_TASKS, executedTasksCount);

}

[TestMethod]

public void RunOne_When_More_Tasks_Added_And_Cancel_Work_Then_Only_First_Task_Is_Executed()

{

bool wasTask1Called = false;

bool wasTask2Called = false;

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask1Called = true;

});

m_scheduler.Dispatch(() =>

{

wasTask2Called = true;

});

cancelWorkAfterTimeout();

m_scheduler.RunOne();

Assert.IsTrue(wasTask1Called && !wasTask2Called);

}

[TestMethod]

public void RunOne_When_Two_Tasks_Added_And_Cancel_Work_Then_Returns_One()

{

const int NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS = 2;

const int RUNNED_TASKS = 1;

Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_SCHEDULED_TASKS)

.Select(_ => m_scheduler.Dispatch(() =>

{

})).ToArray();

cancelWorkAfterTimeout();

var executedTasksCount = m_scheduler.RunOne();

Assert.AreEqual(RUNNED_TASKS, executedTasksCount);

}

Také bychom měli ověřit pomocí dalších "ne-zcela-bezpečných" testů, že metoda RunOne nevrátí řízení do té doby, dokud nevyřídí alespoň jeden tásk.

//Unsafe test

[TestMethod]

public void RunOne_When_Zero_Tasks_Then_Method_Does_Not_Return()

{

const int SCHEDULE_WORK_AFTER_MS = 3000;

const double RUN_MIN_DURATION_S = 2.0;

var time = StopWatchUtils.MeasureActionTime(() =>

{

scheduleTaskAfterDelay(SCHEDULE_WORK_AFTER_MS);

m_scheduler.RunOne();

});

Assert.IsTrue(time.TotalSeconds > RUN_MIN_DURATION_S);

}

//Unsafe test

[TestMethod]

public void RunOne_When_Work_Canceled_And_Zero_Tasks_Then_Method_Does_Not_Return()

{

const int SCHEDULE_WORK_AFTER_MS = 3000;

const double RUN_MIN_DURATION_S = 2.0;

var work = new Work(m_scheduler);

work.Dispose();

var time = StopWatchUtils.MeasureActionTime(() =>

{

scheduleTaskAfterDelay(SCHEDULE_WORK_AFTER_MS);

m_scheduler.RunOne();

}

);

Assert.IsTrue(time.TotalSeconds > RUN_MIN_DURATION_S);

}

//Unsafe test

Myslím, že princip činnosti metody RunOne je zřejmý, takže můžeme přistoupit k napsání metody RunOne.

public const int POLLONE_RUNONE_MAX_TASKS = 1;

public virtual int RunOne()

{

checkIfDisposed();

return runTasks(withGlobalCancelToken(), POLLONE_RUNONE_MAX_TASKS);

}

private CancellationToken withGlobalCancelToken()

{

return m_stopCancelTokenSource.Token;

}

To je skutečně vše. Zavoláme metodu runTasks, předáme jí m_stopCancelTokenSource.Token, který se bude používat při vyzvedávání tásků z kolekce m_tasks, a omezíme počet vyřízených tásků na jeden. Když metodu RunOne spustíte v době, kdy IoServiceScheduler žádné tásky neobsahuje, pak počká buď na to, až bude tásk do scheduleru přidán, nebo až metoda Dispose stornuje m_stopCancelTokenSource.Token. Jestliže je v IoServiceScheduleru po zavolání metody RunOne alespoň jeden tásk k vyřízení, metoda jej zpracuje a vrátí řízení.

Testy pro metody Poll a PollOne si můžete projít sami.
Metoda Poll pracuje podobně jako metoda Run, jen  nikdy nezablokuje stávající thread a po vyřízení všech čekajících tásků ihned svou činnost ukončí.

public virtual int Poll()

{

checkIfDisposed();

return runTasks(withoutCancelToken());

}

Metodě runTasks nepředáme CancelToken, takže vyzvednutí tásku z kolekce m_tasks nebude blokující. Připomenu, že výchozí hodnota druhého argumentu maxTasks metody runTasks je "počet není omezen".

Metoda PollOne stejně jako metoda RunOne vyřídí maximálně jeden tásk, ale pokud žádný tásk v IoServiceScheduleru není, tak nikdy neblokuje thread a ihned vrátí řízení.

public virtual int PollOne()

{

checkIfDisposed();

return runTasks(withoutCancelToken(), maxTasks: POLLONE_RUNONE_MAX_TASKS);

}

Komentář  k metodě PollOne už asi není třeba. Pokud tápete, doporučuju si projít testy pro metodu PollOne.

IoServiceScheduler je funkční, ještě nám zbývá vytvořit metody Dispatch, Post a Wrap z rozhrani IAsioTaskService.

Metoda Dispatch.

public virtual Task Dispatch(Action action)

{

checkIfDisposed();

if (action == null)

{

throw new ArgumentNullException("action");

}

var task = Task.Factory.StartNew(action,

CancellationToken.None,

TaskCreationOptions.None,

ProxyScheduler.AsTplScheduler());

return task;

}

public virtual Task Dispatch(Func<Task> function)

{

checkIfDisposed();

if (function == null)

{

throw new ArgumentNullException("function");

}

var task = Task.Factory.StartNew(function,

CancellationToken.None,

TaskCreationOptions.None,

ProxyScheduler.AsTplScheduler()).Unwrap();

return task;

}

public override void QueueTask(Task task)

{

checkIfDisposed();

m_tasks.Add(task);

}

private bool isInServiceThread()

{

return m_isServiceThreadFlags.Value.IsServiceThread;

}

Metoda Dispatch vytvoří z předaného delegáta Task pomocí TaskFactory z TPL a jako cílový scheduler předá vlastní ProxyScheduler, takže TPL nakonec použije metody TryExecuteTaskInline a QueueTask z našeho IoServiceScheduleru.

Jak jsem psal výše, metoda Dispatch může spustit delegáta  ihned v aktuálním threadu (“inline”), jestliže je sama zavolána v  threadu, který je nyní propůjčen IoServiceScheduleru. Taková situace nastane vždy, když se tásk běžící v IoServiceScheduleru snaží přes metodu Dispatch do stejné instance IoServiceScheduleru přidat další tásk. Projdete-li si znovu kód metody TryExecuteTaskInline, který je v gistu výše v tomto článku, uvidíte, že metoda dovolí spuštění tásku “inline”, jestliže metoda isInServiceThread vrátí true.

Metoda Post stejně jako Dispatch vytvoří nový tásk, ale musí u ní platit, že nikdy nedovolí vykonání tásku "inline".

public virtual Task Post(Action action)

{

checkIfDisposed();

if (action == null)

{

throw new ArgumentNullException("action");

}

return postInner(() => Dispatch(action));

}

public virtual Task Post(Func<Task> function)

{

checkIfDisposed();

if (function == null)

{

throw new ArgumentNullException("function");

}

return postInner(() => Dispatch(function));

}

private Task postInner(Func<Task> dispatcher)

{

bool oldIsInServiceThread = m_isServiceThreadFlags.Value.IsServiceThread;

try

{

clearCurrentThreadAsServiceFlag();

return dispatcher();

}

finally

{

m_isServiceThreadFlags.Value.IsServiceThread = oldIsInServiceThread;

}

}

Metoda Post používá metodu Dispatch, ale v metodě postInner ještě před voláním metody Dispatch vždy dočasně odstraníme u současného threadu příznak, že jde o thread vlastněný IoServiceSchedulerem (clearCurrentThreadAsServiceFlag()), a proto metoda TryExecuteTaskInline nepovolí vykonání delegáta "inline".

Metody Wrap slouží k vytvoření delegáta, pomocí kterého vytvoříte později tásk v IoServiceScheduleru, na kterém byla metoda Wrap volána. Kromě metod Wrap, které vracejí delegáta Action, jsem do IoServiceScheduleru přidal metody WrapAsTask, které vracejí delegáta Func<Task> a dovolují tak nejen zařadit nový tásk ke zpracování, ale také počkat na dokončení tásku. Metody Wrap i WrapAsTask používají již popsanou metodu Dispatch.

public virtual Action Wrap(Action action)

{

checkIfDisposed();

if (action == null)

{

throw new ArgumentNullException("action");

}

return () => Dispatch(action);

}

public virtual Action Wrap(Func<Task> function)

{

checkIfDisposed();

if (function == null)

{

throw new ArgumentNullException("function");

}

return () => Dispatch(function);

}

public virtual Func<Task> WrapAsTask(Action action)

{

checkIfDisposed();

if (action == null)

{

throw new ArgumentNullException("action");

}

return () => Dispatch(action);

}

public virtual Func<Task> WrapAsTask(Func<Task> function)

{

checkIfDisposed();

if (function == null)

{

throw new ArgumentNullException("function");

}

return () => Dispatch(function);

}

Jestliže by vám nebylo jasné, jak metoda Wrap pracuje, nezbývá mi, než znovu podotknout, že se můžete podívat na testy metody Wrap v IoServiceScheduleru.
Vím, že tento díl byl hodně dlouhý a únavný (na počátku jste byli varováni! Mrkající veselý obličej), ale ještě horší mi přišlo rozdělit povídání o IoServiceScheduleru do několika dílů.  Jak jsem sliboval v úvodu, další díly by už měly být stravitelnější.

Už příště se podíváme, jak můžeme využít IoServiceScheduler při psaní “coroutines”, a v článku  s pořadovým číslem čtyři také zjistíme, že napsat ThreadPoolScheduler, který používá na těžkou práci  IoServiceScheduler, je triviální problém na pár řádků. U ThreadPoolScheduleru také poznáme, jak se dají IoServiceScheduleru propůjčit některé thready na delší dobu. A ani potom s IoServiceSchedulerem ještě neskončíme, protože se nám bude hodit i při řešení problémů v dalších dílech seriálu.Tuesday, June 3, 2014 11:02:00 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  C#


 Monday, May 26, 2014
Task Parallel Library a RStein. Async 1 - Popis základních tříd a obcházení omezení v TPL

(Obnoveno ze zálohy, omlouvám se za formátování kódu)

V následující sérií článků chci představit některé konstrukce ze své knihovny RStein.Async. Většina popisovaných tříd intenzivně využívá a někdy i s gustem zneužívá Task Parallel library.  V článcích se tedy objeví i mnoho informací o samotné knihovně TPL a klíčových slovech async a await v C#.  V článcích předpokládám jen základní znalost TPL. Pod základní znalostí si představuju, že víte, jak spustíte nový Task,  k čemu se dá Task použít a jak získáte výsledek zpracování Tasku.
Knihovna RStein.Async vznikla jako vedlejší důsledek zkoumání možností Schedulerů v TPL, kdy jsem na projektech zkoušel, co si mohu s TPL dovolit a co je mi v TPL už odepřeno, nebo jsem zjišťoval, jaké je skutečně chování tříd, které jsou v dokumentaci nedostatečně popsány. Články jsou určeny i pro čtenáře, kteří třeba neví, proč by měli používat ConcurrentExclusiveSchedulerPair, protože v jednom díle popíšu nejen to, jaké jsou výhody tohoto scheduleru oproti běžně využívaným a hlavně zneužívaným synchronizačním primitivám (lock-Monitor, Mutex, SpinLock, Condition variable atd), ale napíšeme si i vlastní ConcurrentStrandSchedulerPair a pitváním jeho vnitřností zjistíme, jak se dá napsat ekvivalent třídy ConcurrentExclusiveSchedulerPair. Také chci ukázat, jak je možné napsat jednoduché aktory (a tím skutečně nemyslím ty směšné panďuláky na diagramu případů užití Veselý obličej )  s využitím našeho speciálního strand scheduleru a porovnám je s aktory, které lze napsat pomocí samotného TPL Dataflow v .Net Frameworku.
Pro lidi, kteří vyvíjejí v C++ a znají knihovnu BOOST ASIO, může být zajímavé, že se článku objeví názvy tříd, které důvěrně znají  - io_service a strand.  A dodám, že jsem nepoužil jen názvy, ale i odpovědnosti těchto tříd se shodují  s odpovědnostmi tříd v Boostu, i když jsou mé třídy pochopitelně napsány zcela jinak.
Snad se mi vás podařilo navnadit a pro nedočkavé dodám, že si mohou již dnes celou knihovnu stáhnout z Bitbucketu.

git clone git@bitbucket.org:renestein/rstein.async.git

Forky a pull requesty od kohokoli jsou skutečně vítány. Veselý obličej


Seriál  Task Parallel Library a RStein.Async  (předběžná osnova)

Task Parallel Library a RStein. Async 1 z n –  Popis základních tříd a obcházení omezení v TPL.

Task Parallel Library a RStein. Async 2 z n –  (boost) ASIO v .Net a IoServiceScheduler.

Task Parallel Library a RStein. Async 3 z n – Ukázky použití IoServiceScheduleru. Coroutines.

Task Parallel Library a RStein. Async 4 z n  – ThreadPoolScheduler založený na IoServiceScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 6 z n – Vytvoření StrandScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 7 z n – Náhrada za některé synchronizační promitivy – ConcurrentStrandSchedulerPair.

Task Parallel Library a RStein. Async 8 z n – Jednoduchý “threadless” actor model s využitím StrandScheduleru.

Task Parallel Library a RStein. Async 9 z n – Píšeme aktory I.

Task Parallel Library a RStein. Async 10 z n – Píšeme aktory II.

Task Parallel Library a RStein. Async 11 z n – Píšeme nový synchronizační kontext  - IOServiceSynchronizationContext.

Task Parallel Library a RStein. Async 12 z n – Použití IOServiceSynchronizationContextu v konzolové aplikaci a Windows službě.

(bude upřesněno)


Poznámka: V celé sérii článků budu používat slovo Task pro třídu, task pro název proměnné / argumentu metody a ”anglicismy” tásk/tásky místo “úloha/úlohy“ nebo jiného českého patvaru při zmínce o /úlohách-táscích/ v dalším textu. Předpokládám, že pro většinu vývojářů je takový text srozumitelnější.

V průběhu celého seriálu budeme psát nové schedulery. Jak asi víte, TaskScheduler je v TPL nízkoúrovňová třída, která je odpovědná za vyřízení předaných objektů Task. Každý potomek abstraktní třídy TaskScheduler rozhoduje o tom, kolik threadů se použije k vyřízení požadavků, i o tom, v jakém  pořadí  a kdy přesně budou předané objekty Task spuštěny. V .Net Frameworku jsou dva základní schedulery, které by měly pro většinu běžných scénářů postačovat. Scheduler, který je dostupný ve vlastnosti TaskScheduler.Default, využívá výchozí .Net ThreadPool a scheduler vrácený vlastností TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext se hodí pro aplikace, ve kterých musí platit, že s ovládacími prvky na formuláři manipuluje jen tzv. UI thread, který ovládací prvek vytvořil (Windows Forms, WPF, Silverlight, Metro - Modern UI), jinak dojde k výjimce.

Chcete-li napsat vlastní TaskScheduler, podědíte z třídy TaskScheduler a přepíšete následující metody:

protected internal abstract void QueueTask(
	Task task
)

Metoda QueueTask většinou uloží předaný objekt task do nějaké své interní kolekce k pozdějšímu vyřízení.

protected abstract bool TryExecuteTaskInline(
	Task task,
	bool taskWasPreviouslyQueued
)

Metoda TryExecuteTaskInline je volána, jestliže infrastruktura TPL rozhodne, že objekt task by měl být spuštěn v aktuálním vlákně. Typicky je tato metoda volána, když čekáte na výsledek zpracování tasku (task.Wait) a thread, ve kterém je metoda Wait přímo či nepřímo zavolána, není blokován, ale využit infrastrukturou TPL ke zpracování tásku. Pravidelně zabíjený nebo i jen blokovaný thread skutečně není ve vícevláknových aplikacích dobrý thread. V druhém argumentu – taskWasPreviouslyQueued – máte příznak, který sděluje, jestli task již byl nebo nebyl předán metodě QueueTask a podle toho lze upravit logiku v Scheduleru. Jak uvidíme později u StrandScheduleru, tento příznak pro nás bude vemi důležitý proto, abychom dostáli všem zárukám při zpracování tásků, které StrandScheduler svým klientům poskytuje.
Jestliže se ve vlastním Scheduleru rozhodneme, že teď je možné task vyřídit, stačí zavolat metodu TryExecuteTask z bázové třídy TaskScheduler a ta se postará o veškeré další záležitosti včetně uložení výsledku zpracování nebo výjimky do objektu task.

Další metodu používá hlavně debugger, který dovede zobrazit frontu tásků čekajících na vyřízení v našem scheduleru.

protected abstract IEnumerable<Task> GetScheduledTasks()

Každý scheduler by také měl být schopen sdělit, kolik tásků dokáže v jednom okamžiku vyřizovat paralelně. Neboli jaký je nejvyšší stupeň konkurence v Scheduleru, což je údaj, který poskytneme zájemcům ve vlastnosti MaximumConcurrencyLevel.

public virtual int MaximumConcurrencyLevel { get; }

Na kód speciálních schedulerů se můžete podívat v Parallel Extension Extras od Microsoftu.

Když začnete psát méně tradiční schedulery, narazíte na jedno zásadní omezení. Nový objekt task je po pokusu o spuštění tásku (Task.Run, TaskFactory.Run, Task.Start) asociován s právě použitým schedulerem a nikdy už nemůže být předán jinému scheduleru. Když se o něco takového pokusíte, metoda TryExecuteTask vyhodí výjimku, ve které vám sdělí, že žonglování s táskem mezi schedulery není povoleno.
To asi nevypadá jako nějaké zásadní omezení, protože proč bychom měli vůbec chtít přehodit tásk z jednoho scheduleru do druhého? Jak uvidíte v dalších dílech serálu, napíšeme si postupně pro své schedulery dekorátory, kteří například zajistí, že po určitou dobu nebudou tásky zpracovávány, ale jen schraňovány v privátní frontě a teprve po splnění dalších podmínek uvolněny k vyřízení. Tedy tásk bude aktivován v nějakém jiném scheduleru, než je ten, který tásk později vyřídí.
Bez přepsání TPL bohužel nelze toto omezení, které by se dalo parafrázovat větou  “tásk předán scheduleru, z toho nutně a nepodmíněně plyne, že ten samý scheduler tásk také vyřídí”, jednoduše potlačit.

V knihovně RStein.Async jsem musel tedy zkusit navrhnout rozhraní a třídy tak, aby se “vlčí” knihovna TPL “nažrala” a přitom můj návrh (doufám, že ne “kozí”! Mrkající veselý obličej) zůstal celý.

Nejprve tedy musíme uspokojit TPL a přitom musíme být schopni zavolat metodu TryExecuteTask z třídy TaskScheduler odkudkoli z naší knihovny. TPL proto nabídnu speciální scheduler, který je z hlediska TPL plnohodnotným schedulerem. Tento scheduler nebude dělat nic jiného, než delegovat vykonání všech metod na mé vlastní “reálné” schedulery a čekat, až “reálný” scheduler požádá o vykonání Tasku

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public interface IProxyScheduler

{

bool DoTryExecuteTask(Task task);

TaskScheduler AsTplScheduler();

}

}

Rozhraní IProxyScheduler umí jen dvě věci. Metoda AsTplScheduler musí vrátit scheduler, se kterým umí pracovat TPL, a implementace metody DoTryExecuteTask zavolá metodu TryExecuteTask z TPL scheduleru.

Náš konkrétní proxy scheduler vypadá takto:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public class ProxyScheduler : TaskScheduler, IProxyScheduler, IDisposable

{

private readonly ITaskScheduler m_realScheduler;

public ProxyScheduler(ITaskScheduler realScheduler)

{

if (realScheduler == null)

{

throw new ArgumentNullException("realScheduler");

}

m_realScheduler = realScheduler;

m_realScheduler.ProxyScheduler = this;

}

public override int MaximumConcurrencyLevel

{

get

{

return m_realScheduler.MaximumConcurrencyLevel;

}

}

public void Dispose()

{

Dispose(true);

}

public virtual bool DoTryExecuteTask(Task task)

{

if (task == null)

{

throw new ArgumentNullException("task");

}

bool taskExecuted = TryExecuteTask(task);

if (taskExecuted)

{

task.RemoveProxyScheduler();

}

return taskExecuted;

}

public virtual TaskScheduler AsTplScheduler()

{

return this;

}

protected override void QueueTask(Task task)

{

task.SetProxyScheduler(this);

m_realScheduler.QueueTask(task);

}

protected override bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued)

{

if (!taskWasPreviouslyQueued)

{

task.SetProxyScheduler(this);

}

return m_realScheduler.TryExecuteTaskInline(task, taskWasPreviouslyQueued);

}

protected override IEnumerable<Task> GetScheduledTasks()

{

return m_realScheduler.GetScheduledTasks();

}

protected void Dispose(bool disposing)

{

if (disposing)

{

m_realScheduler.Dispose();

}

}

}

}

V kódu asi není po přečtení předchozích odstavců moc překvapivých řádků. Tento scheduler bude vydán kdykoli, kde je očekáván Tpl scheduler, a proto:

1) Dědíme z abstraktní třídy TaskScheduler z TPL a podporujeme před chvílí popisované rozhraní IProxyScheduler.
2) Metoda AsTplScheduler vrátí odkaz na samotný objekt “this” – aktuální proxy scheduler.

3) Metody QueueTask, TryExecuteTaskInline, GetScheduledTasks a MaximumConcurrenyLevel jsou implementovány tak, že delegují na nějaký “reálný” scheduler z naší knihovny.

4) Metoda DoTryExecuteTask volá metodu TryExecuteTask.

Metody QueueTask a TryExecuteTaskInline také asociují a deasociují  ProxyScheduler s předaným táskem pomocí extenzních metod SetProxyScheduler a RemoveProxyScheduler.  Teď nás tolik trápit nemusí, jak jsem tyto metody napsal. Zájemci se ale mohou na kód podívat v předstihu.

Ještě jednou k terminologii schedulerů v knihovně RStein.Async, která může být zpočátku matoucí. ProxyScheduler má ve svém názvu slovo proxy, protože z pohledu všech dalších tříd v knihovně RStein.Async  tásky vyřizují jiné (“reálné”) schedulery, kteří nejsou, jak uvidíme za chvíli, potomkem třídy TaskScheduler z TPL a kteří čekají na to, až ProxyScheduler zavolá jejich metody. Při spuštění tásku musí ale i “reálný” scheduler požádat ProxyScheduler, aby metodou TryExecuteTask upozornil infrastrukturu TPL, že je třeba task nyní vyřídit.

Takže knihovna RStein.Async používá ProxyScheduler, který ale knihovna TPL vidí jako jediný  pro ni dostupný “reálný” scheduler.
Laboroval jsem s různými názvy pro ProxyScheduler, ale všechny další varianty mi přišly ještě horší.

Rozhraní ITaskScheduler je rozhraní, které podporují všechny "reálné" schedulery v knihovně RStein.Async.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public interface ITaskScheduler : IDisposable

{

int MaximumConcurrencyLevel

{

get;

}

IProxyScheduler ProxyScheduler

{

get;

set;

}

Task Complete

{

get;

}

void QueueTask(Task task);

bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued);

IEnumerable<Task> GetScheduledTasks();

}

}

Toto rozhraní obsahuje všechny metody a vlastnosti, které jsme popisoval výše u schedulerů v TPL. Na tyto metody deleguje ProxyScheduler, jehož instance je z rozhraní ITaskScheduler také dostupná. V rozhraní naleznete také vlastnost Complete, která vrací Task, jenž by měl být ve stavu “dokončen” v okamžiku, když  scheduler již skončil svou práci a nemá být dále používán.

Schedulery v knihovně RStein.Async mají mnoho společných rysů, a proto jsem základní charakteristiky vytáhl do vlastní bázové třídy TaskSchedulerBase, aby všechny Schedulery nemusely reimplementovat celé rozhraní ITaskScheduler.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Diagnostics;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public abstract class TaskSchedulerBase : ITaskScheduler

{

private const string PROXY_SCHEDULER_ALREADY_SET_EXCEPTION_MESSAGE = "ProxyScheduler is already set and cannot be modified!";

private readonly CancellationTokenSource m_schedulerCancellationTokenSource;

private readonly TaskCompletionSource<object> m_serviceCompleteTcs;

private readonly object m_serviceLockObject;

private bool m_disposed;

private IProxyScheduler m_proxyScheduler;

protected TaskSchedulerBase()

{

m_disposed = false;

m_serviceLockObject = new Object();

m_serviceCompleteTcs = new TaskCompletionSource<object>();

m_schedulerCancellationTokenSource = new CancellationTokenSource();

}

protected object GetServiceLockObject

{

get

{

return m_serviceLockObject;

}

}

protected virtual CancellationToken SchedulerRunCanceledToken

{

get

{

return m_schedulerCancellationTokenSource.Token;

}

}

protected virtual CancellationTokenSource SchedulerRunCancellationTokenSource

{

get

{

return m_schedulerCancellationTokenSource;

}

}

public abstract int MaximumConcurrencyLevel

{

get;

}

public virtual IProxyScheduler ProxyScheduler

{

get

{

return m_proxyScheduler;

}

set

{

lock (GetServiceLockObject)

{

checkIfDisposed();

if (value == null)

{

throw new ArgumentNullException("value");

}

if (m_proxyScheduler != null)

{

throw new InvalidOperationException(PROXY_SCHEDULER_ALREADY_SET_EXCEPTION_MESSAGE);

}

m_proxyScheduler = value;

}

}

}

public virtual Task Complete

{

get

{

return m_serviceCompleteTcs.Task;

}

}

public void Dispose()

{

lock (m_serviceLockObject)

{

if (m_disposed)

{

return;

}

try

{

Dispose(true);

m_disposed = true;

m_serviceCompleteTcs.TrySetResult(null);

SchedulerRunCancellationTokenSource.Cancel();

}

catch (Exception ex)

{

Trace.WriteLine(ex);

m_serviceCompleteTcs.TrySetException(ex);

}

}

}

public abstract void QueueTask(Task task);

public abstract bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued);

public abstract IEnumerable<Task> GetScheduledTasks();

protected abstract void Dispose(bool disposing);

protected void checkIfDisposed()

{

if (m_disposed)

{

throw new ObjectDisposedException(GetType().FullName);

}

}

}

}

TaskSchedulerBase ponechá klíčové metody a vlastnosti abstraktní, protože zpracování tásků mohou řešit jen odvozené třídy, ale sama nabídne podporu pro ukončení činnosti scheduleru v mětodě Dispose .
O metodě Dispose v Schedulerech ještě budeme mluvit, protože deterministické ukončení činnosti scheduleru je pro některé scénáře klíčové, ale zde jen shrnu.
TaskSchedulerBase garantuje, že metoda Dispose bude volána jen jednou. Metoda Dispose  - jako jedno z mála míst v knihovně – používá kritickou sekci (lock). Metoda převede Task ve vlastnosti Complete do stavu “dokončen” bez ohledu na to, jestli chráněná metoda Dispose v odvozených třídách proběhne bez problémů, nebo jestli dojde k vyvolání výjimky, takže libovolný kód v aplikaci, který závisí na informaci, že nějaký scheduler dokončil svou činnost, může pokračovat, i když došlo k výjimce. Metoda Dispose také stornuje CancellationToken, aby i další kód v odvozených třídách mohl reagovat na ukončení činnosti scheduleru.

Základní rozhraní a třídy máme, obešli jsme i některá striktní omezení v TPL a je načase začít psát specializované schedulery. Dnes si ještě ukážeme jen primitivní CurrentThreadScheduler, u kterého pojmenování naznačuje, že všechny tásky budou vždy vykonány ihned a v aktuálním threadu. Již v dalším díle nás ale čeká zajímavý a užitečný IoServiceScheduler.

CurrentThreadScheduler je třída na pár řádků, ale už alespoň  nejde o abstraktní třídu,  a my si jejím napsáním ověříme, že naše stávající infrastruktura funguje.

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Threading.Tasks;

namespace RStein.Async.Schedulers

{

public class CurrentThreadScheduler : TaskSchedulerBase

{

private const int MAXIMUM_CONCURRENCY_LEVEL = 1;

public override int MaximumConcurrencyLevel

{

get

{

checkIfDisposed();

return MAXIMUM_CONCURRENCY_LEVEL;

}

}

public override void QueueTask(Task task)

{

checkIfDisposed();

ProxyScheduler.DoTryExecuteTask(task);

}

public override bool TryExecuteTaskInline(Task task, bool taskWasPreviouslyQueued)

{

checkIfDisposed();

ProxyScheduler.DoTryExecuteTask(task);

return true;

}

public override IEnumerable<Task> GetScheduledTasks()

{

checkIfDisposed();

return Enumerable.Empty<Task>();

}

protected override void Dispose(bool disposing)

{

}

}

}

Náš “reálný” scheduler s názvem CurrentThreadScheduler v metodách TryExecuteTaskInline a QueueTask spustí tásk s využitím ProxyScheduleru.
Metoda GetScheduledTasks vrátí prázdnou kolekci tásků, protože žádné tásky v metodě QueueTask neskladujeme.

I když jde o jednoduchý scheduler, měli bychom mít testy, které ověří, že se scheduler chová podle našich představ.

Nejprve CurrentThreadScheduler instanciujeme a předáme ho ProxyScheduleru.

protected override ITaskScheduler Scheduler

{

get

{

return m_scheduler;

}

}

protected override IProxyScheduler ProxyScheduler

{

get

{

return m_proxyScheduler;

}

}

public override void InitializeTest()

{

m_scheduler = new CurrentThreadScheduler();

m_proxyScheduler = new ProxyScheduler(m_scheduler);

base.InitializeTest();

}

......................

//Base tests

public TaskFactory TestTaskFactory

{

get

{

return m_testTaskFactory;

}

}

public override void InitializeTest()

{

m_testTaskFactory = new TaskFactory(ProxyScheduler.AsTplScheduler());

base.InitializeTest();

}

Metoda ProxyScheduler.GetTplScheduler() je využita k vytvoření instance TaskFactory z TPL, která nyní bude - nepřímo a aniž by si toho byla vědoma - používat ke spuštění tasků náš CurrentThreadScheduler.

A tady jsou testy:
Jestliže vytvoříme jeden tásk, tento tásk musí být vyřízen.

[TestMethod]

public async Task WithTaskFactory_When_One_Task_Is_Queued_Then_Task_is_Executed()

{

bool wasTaskExecuted = false;

await TestTaskFactory.StartNew(() => wasTaskExecuted = true);

Assert.IsTrue(wasTaskExecuted);

}

Když vytvoříme více tásků (v tomto testu jich je 8096), musí být všechny tásky vyřízeny.

[TestMethod]

public async Task WithTaskFactory_When_Tasks_Are_Queued_Then_All_Tasks_Are_Executed()

{

const int NUMBER_OF_TASKS = 8096;

int numberOfTasksExecuted = 0;

var tasks = Enumerable.Range(0, NUMBER_OF_TASKS)

.Select(_ => TestTaskFactory.StartNew(() => Interlocked.Increment(ref numberOfTasksExecuted))).ToArray();

await Task.WhenAll(tasks);

Assert.AreEqual(NUMBER_OF_TASKS, numberOfTasksExecuted);

}

Další testy ověřují charakteristiky, které by měl mít každý náš ITaskScheduler. Jedná se hlavně o ověření, že třída dodržuje doporučení  “odlehčeného” Dispose idiomu .

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

public void QueueTask_When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

var dummyTask = new Task(() => {});

Scheduler.Dispose();

Scheduler.QueueTask(dummyTask);

}

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

public void TryExecuteTaskInline_When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

var dummyTask = new Task(() => {});

Scheduler.Dispose();

Scheduler.TryExecuteTaskInline(dummyTask, false);

}

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

public void GetScheduledTasks_When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

Scheduler.Dispose();

Scheduler.GetScheduledTasks();

}

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

public void MaximumConcurrencyLevel_When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

Scheduler.Dispose();

var maximumConcurrencyLevel = Scheduler.MaximumConcurrencyLevel;

}

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

private void SetProxyScheduler__When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

Scheduler.Dispose();

Scheduler.ProxyScheduler = null;

}

[TestMethod]

[ExpectedException(typeof (ObjectDisposedException))]

private void GetProxyScheduler__When_TaskScheduler_Disposed_Then_Throws_ObjectDisposedException()

{

Scheduler.Dispose();

var proxyScheduler = Scheduler.ProxyScheduler;

}

[TestMethod]

public void Dispose_Repeated_Call_Does_Not_Throw()

{

Scheduler.Dispose();

Scheduler.Dispose();

}

[TestMethod]

public void Dispose_Does_Not_Throw()

{

Scheduler.Dispose();

}

}

A to je dnes skutečně vše.
V další části uvidíme nejen slibovaný IoServiceScheduler, ale ukážeme si, že IoServiceScheduler má speciální chování, které musí být pokryto mnohem robustnějšími testy.

Monday, May 26, 2014 9:51:00 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  


 Saturday, March 23, 2013
Záznam přednášky z MS Festu 2012 - Dependency injection v .NET bez pověr, iluzí a frikulínského nadšení

 

Pro ty z vás, kdo jste se mě ptali na záznam přednášky z MS Festu, mám (snad dobrou) zprávu. Záznam přednášky je od tohoto týdne dostupný na webu WUG.  O “snad dobré” zprávě píšu proto, že jsme sám nenašel odvahu se na sebe podívat.Smile

http://www.wug.cz/zaznamy/125-MS-Fest-2012-DI-v-NET-bez-pover-iluzi-a-frikulinskeho-nadseni

Materiály k přednášce.Saturday, March 23, 2013 7:25:46 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  .NET Framework | C# | Návrhové vzory


 Monday, December 3, 2012
Prezentace z přednášky na MS festu 2012 - DI v .NET bez pověr, iluzí a frikulínského nadšení

 

Tomáše Herceg & comp. opět po roce uspořádali další ročník konference MS Fest. A musím hned dodat, že z mého pohledu velmi povedený MS Fest, jehož organizace nikde neskřípala a na kterém jsme se cítil příjemně. Tímto organizátorům ještě jednou děkuju za skvělou organizaci konference a za veškerý servis, který poskytovali účastníkům konference i přednášejícím.

Na MS Festu jsme měl přednášku nazvanou Dependency injection v .Net Frameworku bez pověr, iluzí a frikulínského nadšení.
Sice jsem se jako každý rok po domluvě s organizátory na tématu přednášky dodatečně zděsil, že na přednášku mám jen 60 minut, a těsně před konferencí se stovkami účastníků jsme musel nahodit svůj přídavný a životní energii rychle spalující extrovertní pohon, ale samotná přednáška probíhala oproti minulému roku poklidně. Nemyslete si, já  teprve po minulém ročníku MS Festu dovedu ocenit, jaké je to blaho,  když s vámi v půlce probíhající  přednášky nezačne zuřivě diskutovat oponent z Nokie. Smile

Nabízel jsem tyto přednášky.

Tomáš Herceg mi původně v programu navrhl dvě přednášky, ale já jsme měl čas jen na přípravu jedné přednášky a vybral jsem tu, která dostala nejvíce hlasů.

Nevím, jaká je poptávka po pokročilejších/hard core přednáškách. Jak jsem psal na Twitteru, sám bych raději přednášel o “Task parallel library  pro pokročilé”, ještě raději o skrytých pokladech v RX Frameworku, ale RX si již dříve zamluvil Jarda Jírava. Bavilo by mě také přednášet o specialitkách typu dynamic, mohli bychom se pobavit o klíčových slovech async/await v netradičních kontextech, nebo bychom mohli napsat dalšího hostitele .Net Frameworku. To je alespoň malý výběr z témat, která mi jsou blízká, protože jsem podobné  vývojářské specialitky řešil pro různé firmy u nás i v zahraničí. Nevím, jaká by ale byla po těchto tématech na MS Festu poptávka, protože povídat si v potemnělé posluchárně jen pro sebe nebo prezentovat pro maximálně deset dalších  lidí má své kouzlo, ale - při vší úctě - intimní atmosféru mám raději s jinými než vývojářskými  kulisami a aktéry. Smile

Slíbená prezentace:

Doprovodný kód je na Bitbucketu:

Díky za to, že jste na mou přednášku přišli. A děkuju za hodnocení přednášky, moc jste mě potěšili. Smile

 

P .S. Ještě málá terminologická poznámka, proč používám slovo “kontajner”, a ne kontejner, na což se mě ptal už Tomáš Herceg po zaslání anotace.

Oficiálně [myšleno  - slovo kontajner žádný speciální význam] nemá – dokonce myslím ÚJČ slovo kontajner ani neuznává.

Viděl jsem, že se ale v ČR slovo kontajner docela vžilo a snažím se jeho použitím odlišit od konotací „kontejneru“ – u kterého mnoho lidí vidí spojitost s odpadky.:)

P. P. S. A ještě děkuju Alešovi Roubíčkovi za to, že si ochotně pročetl mou prezentaci a upozornil mě na místa, která by si zasloužila nějaké upřesnění.

P.P.P.S. Mrzí mě jediná věc. Na svých přednáškách většinou nezvětšuju písmo, na této přednášce jsem písmo ve Visual Studiu zvětšil přesně tak, jako to měl Tomáš Herceg na první přednášce, a při výkladu mě dost mátlo, že na obrazovce je vidět málo kódu, i když jsem měl z domova vyzkoušeno, že by kód měl být vidět bez problémů. Místo toho,  abych VS přepnul na celou obrazovku, tak jsem skroloval a v duchu se divil, proč je toho vidět tak málo. Takové momentální okno přednášejícího, který zapomněl, co udělal s fontem o přestávce. A ještě – poté, co mi spadl mikrofon a já si jej znovu nasadil, tak prý bylo slyšet hlavně v zadních řadách praskání a jiné pazvuky. Já jsem bohužel nic neslyšel a nikdo z posluchačů neprotestoval.Monday, December 3, 2012 1:25:14 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  .NET Framework | C# | Entity Framework | Návrhové vzory


 Wednesday, September 26, 2012
Pozvánka na mé kurzy v prosinci 2012 a lednu 2013 (Update 4. 12. 2012)

 

Aktualizace 4. 12. 2012 – kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1 je zcela obsazen.

Opět bych vás rád pozval mé kurzy. Jak jste si asi všimli, tento rok “podzimní” termíny kurzů vyhlašuju kvůli různým peripetiím o něco později, takže místo podzimu se s některými z vás uvidím netradičně až v zimě. Snad to nevadí.

Také již tradičně připomenu, že je možné si objednat inhouse (ve vaší firmě uskutečněnou) variantu těchto kurzů i se domluvit na zcela jiné osnově vystavěné z témat, o kterých něco vím a jejichž výběr naleznete na mých stránkách. Všechny dotazy k veřejným i inhouse kurzům rádi zodpovíme na emailu rene@renestein.net (můj email) nebo na emailu petra@renestein.net (Petra Steinová, která rychleji a lépe než já odpoví na dotazy týkající se organizace veřejných i inhouse kurzů).

Veřejný kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1  - kurz je obsazen

Datum konání kurzu: 10. - 12. 12. 2012

Místo konání:

Školící středisko Tutor

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Po celý den máme k dispozici wifi připojení a samozřejmě také teplé a studené nápoje. V ceně kurzu jsou obědy v hotelu.

Podrobné informace o kurzu a možnost přihlásit se na kurz

Program kurzu

Výběr z ohlasů na kurzy

FAQ - často kladené dotazy ke kurzům


Veřejný kurz Základy objektově orientovaného návrhu a vývoje (UML 0)

Datum konání kurzu: 14. - 16. 1. 2013

Místo konání:

Školící středisko Tutor

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Po celý den máme k dispozici wifi připojení a samozřejmě také teplé a studené nápoje. V ceně kurzu jsou obědy v hotelu.

Podrobné informace o kurzu a možnost přihlásit se na kurz

Program kurzu

Výběr z ohlasů na kurzy

FAQ  - často kladené dotazy ke kurzům

 


Veřejný kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 2

Datum konání kurzu:  21. - 23. 1. 2013

Místo konání:

Školící středisko Tutor

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Po celý den máme k dispozici wifi připojení a samozřejmě také teplé a studené nápoje. V ceně kurzu jsou obědy v hotelu.

Podrobné informace o kurzu a možnost přihlásit se na kurz

Program kurzu

Výběr z ohlasů na kurzy

FAQ - často kladené dotazy ke kurzům

Těším se na shledání na kurzu.Wednesday, September 26, 2012 12:53:24 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  Analytické drobky | Kurzy UML a OOP | Návrhové vzory | Ostatní


 Tuesday, March 20, 2012
Pozvánka na kurz objektových principů a návrhových vzorů – jaro 2012 a informace k dalším kurzům

Opět bych vás chtěl pozvat na kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1.


Veřejný kurz Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a vývoj kvalitních aplikací 1

Datum konání kurzu:  4. 6.6. 6. 2012

Místo konání:

Školící středisko Tutor

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Po celý den máme k dispozici wifi připojení a samozřejmě také teplé i studené nápoje. V ceně kurzu jsou obědy v restauraci.

Podrobné informace o kurzu a možnost přihlásit se na kurz

Program kurzu
Výběr z ohlasů na kurz

Zde jsou ještě některé ohlasy z twitteru na  kurzy, které proběhly na podzim roku 2011:
https://twitter.com/#!/AugiCZ/status/129271721512538112

https://twitter.com/#!/topascz/status/129228333991989248

https://twitter.com/#!/petrkucera/statuses/129474672575250432


FAQ - často kladené dotazy ke kurzům


Tento rok se na jaře uskuteční pouze výše popsaný kurz. Dva další kurzy, Školení Základy objektově orientovaného návrhu a vývoje (UML 0) a Pokročilé návrhové vzory a objektové principy 2, proběhnou na podzim a můžete se na ně také  předběžně hlásit. Důvodem, proč tyto kurzy neproběhnou na jaře, je moje vytížení dalšími projekty.

Pro jistotu připomenu, že všechny kurzy lze také objednávat v “inhouse” variantě, kdy kurz proběhne ve vaší firmě v termínech, na kterých se spolu domluvíme, a za podmínek, které s vámi ráda dohodne Petra Steinová. V inhouse variantě je také samozřejmě možné zcela upravit program kurzu  a věnovat se jen “specialitkám” a “špekům”, které v aplikaci řešíte.

Budu se těšit na záludné dotazy na kurzu.SmileTuesday, March 20, 2012 9:28:04 AM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  Kurzy UML a OOP | Návrhové vzory | UML


 Monday, March 12, 2012
Lazy loading (zpožděné nahrávání) objektů do kolekce i ve starší aplikaci s využitím dynamické proxy

 

Jestliže používáte i přes jeho nezralost Entity Framework, nebo jste si zvolili jiné ORM, které zvládá “lazy loading”, neboli zpožděné, či chcete-li dodatečné nahrání dat do typových kolekcí, možná jste přemýšleli, jak byste stejnou  službu napsali ve starší aplikaci, která žádné ORM nepoužívá, nebo v hybridní aplikaci, pod kterou si představuju aplikaci, jejíž starší moduly ORM nepoužívají, ale novější moduly již s přístupem přes ORM počítají. I bez ORM byste ale často v aplikaci rádi využívali některé vychytávky, které s sebou přináší ORM. Dnes chci ukázat, že zpožděné nahrávání kolekcí není žádná magie, která by bez ORM byla v aplikaci zapovězena. Když budete mít zájem, můžeme v dalších článcích probrat například i automatickou detekci změn vlastností na objektech a s tím související ukládání objektů i odvolávání proběhlých změn, jestliže zákazník nechce změny uložit a třeba na formuláři stiskne po deseti minutách zuřivé editace objektu a po několika masivních business transakcích, které pozmění desítky objektů najednou, tlačítko Storno.

Co si představit pod zpožděným nahráním  objektů v kolekci? Můžeme vyjít z již zlidovělé třídy Objednávka (Order), která má kolekci svých položek (kolekce Items). Místo nahrání všech položek objednávky z databáze ihned po vytvoření instance objednávky, odložíme nahrání položek až na dobu, kdy budou v aplikaci poprvé potřeba. Před klienty třídy Order ale tuto optimalizaci skrýváme tak, že kolekci Items naplníme položkami teprve při prvním přístupu ke kolekci přes veřejné rozhraní třídy Order.

Jde sice o triviální kód, kdy v get akcesoru kontrolujeme bool příznak m_itemsIsLoaded (byly položky nahrány?) a při prvním přístupu ke kolekci zavoláme metodu loadItems, ale představte si, že tento kód u starší aplikace zběsile doplňujete ke každé kolekci v každé třídě, kde teď stojíte o zpožděné nahrávání. Čitelnost kódu je citelně snížena a chrabří obhájci principu jedné odpovědnosti třídy (SRP) právě dopisují Kladivo na heretiky S.O.L.I.Dní víry pravé a připravují v zájmu lepší veřejné vývojářské morálky autodafé účtu dotyčného vývojáře na všech významných sociálních sítích.

Můžeme se rozhodnout, že nebudeme zatěžovat zpožděným nahráváním kolekcí přímo třídu Objednávka, ale že vytvoříme proxy třídu, do které odpovědnost za tuto “infrastrukturní službu” vložíme. Proxy objekt je, jak známo, objekt, který má z hlediska klienta stejné rozhraní jako původní objekt a klient si není vědom, že pracuje s instancí zástupce (surogátem) třídy Order, a ne s originální třídou Order.

Samotná třída Objednávka není nijak zatěžována znalostí, že její kolekce Items je nahrána až při prvním přístupu ke kolekci. Zpožděné nahrávání zvládne ale potomek třídy Order, třída OrderProxy, ve které je podobný kód, který se původně nacházel v objednávce. A protože platí, že potomek nějaké třídy může být v aplikaci používán na všech místech, kde je očekáván předek, můžeme například z repozitáře/identitní mapy objektů začít ihned vydávat klientům instance OrderProxy místo originální třídy Order.

Odpovědnosti už jsme rozdělili lépe, protože třída Order není zatěžována zpožděným nahráváním kolekce a jediným důvodem existence třídy OrderProxy je právě zpožděné nahrávání. Přesto stále platí, že budeme do úmoru psát další a další třídy Proxy, u nichž  jediná kreativní vývojářská činnost spočívá v pojmenování bool proměnné, která nám sděluje, jestli kolekce byla, nebo nebyla nahrána. Je možné si práci zjednodušit tím, že například vytvoříme T4 šablonu, která proxy třídy vygeneruje, ale my se dnes zaměříme na to, jak vytvořit proxy třídu, aniž bychom museli psát proxy ručně nebo spoléhat na T4 šablony.

Použijeme takzvanou dynamickou proxy, kterou si lze představit jako nástroj, kterému řekneme, co má proxy dělat, a on pro každou třídu bez ohledu na unikátní rozhraní každé třídy sám vygeneruje proxy, která pro tuto třídu implementuje námi vyžadované chování. Slovo “dynamická” u proxy vyjadřuje hlavně to, že jde o proxy generovanou automaticky za běhu aplikace! V našem konkrétním scénáři se zpožděným nahráváním objektů vytvoříme i pro aplikaci, která má v business vrstvě stovky i  tisíce tříd jen jednu další třídu, která představuje “deskriptor” pro každou proxy zajišťující  zpožděné nahrávání kolekcí, přičemž platí, že tento “deskriptor“  bude schopen obsloužit všechny kolekce ve všech třídách. Sice se pro každou třídu vytvoří unikátní proxy (potomek originální třídy), ale tato proxy se bude odkazovat na obecný scénář zpožděného nahrávání v našem “deskriptoru”. Při čtení dalších částí článku mějte na paměti, že kód dělá stále to samé, jako námi vytvořená třída OrderProxy výše, jen jsme kód zobecnili tak, abychom si dokázali vynutit zpožděné nahrávání kolekcí ve všech třídách. Vedlejším a nepříjemným důsledkem tohoto zobecnění, jak je tomu asi u každé abstrakce,  je samozřejmě snížená schopnost jen po letmém prolétnutí infrastrukturního kódu očima poznat, oč přesně usilujeme. Výhodou však bude to, že náš deskriptor oddálí zmiňované autodafé vývojáře už jen tím, že dodržuje princip DRY-Don't repeat yourself – místo psaní jen mírně obměněného kódu v každé konkrétní proxy jednorázově vyjádříme náš záměr zpožděně nahrávat kolekce v “deskriptoru” pro generování dynamické proxy.

Mějme třídy Customer, Order a OrderItem. Zajímá nás hlavně to, že třída Customer má kolekci objednávek a třída Order kolekci položek objednávky. Pro všechny kolekce chceme doplnit zpožděné nahrání kolekcí.
Všimněte si také toho, že vlastnosti s kolekcemi jsou virtuální. Stále platí, že dynamická proxy je potomkem naší třídy a musí být schopna přepsat implementaci a doplnit kód pro zpožděné nahrání kolekce stejně, jako jsme přepisovali get akcesor u “manuální” proxy výše.

I když je mnohem zábavnější napsat si podporu pro dynamicky generované proxy sám, ne vždy bychom měli vynalézat na projektu kolo, zvláště když jsme v časovém presu  a navíc pod drábovou knutou nudných projektových manažerů surově lámajících naše vývojářská křídla Smile , a alespoň v tomto článku použijeme výborný a ověřený nástroj pro generování dynamických proxy z projektu Castle. Nejjednodušší způsob přidání knihovny pro generování dynamických proxy spočívá v instalaci přes NuGet. V Powershell konzoli ve Visual studiu zadejte příkaz.

Vytvoření dynamické proxy v Castlu je kupodivu otázkou napsání  jednoho řádku kódu. My služby Castlu zapouzdříme do naší vlastní třídy ProxyEngine.

Do konstruktoru třídy ProxyEngine dostáváme instanci třídy SimpleObjectFactory, kterou si můžete prozatím zjednodušeně představit jako velmi jednoduchou generickou továrnu na výrobu business objektů, která zároveň funguje jako identitní mapa. Její kompletní výpis naleznete níže v tomto článku.

Hlavní je pro nás metoda AddDefaultProxy, která dostává jako první argument typ, pro který má být vytvořena proxy. Tedy předáte-li typový deskriptor objednávky, metoda by měla vyrobit OrderProxy. Druhým argumentem jsou argumenty, které mají být předány konstruktoru naší třídy. Jestliže objednávka vyžaduje v konstruktoru odkaz na své id, vygenerovaná proxy třída garantuje, že jí id bude do konstruktoru předáno.

Teď přichází zajímavá část – vytvoření proxy:

Proměnná m_proxyGenerator je instancí třídy ProxyEngine z Castlu, která představuje výkonné jádro pro generování proxy. Prvním argumentem metody proxyGenerator.CreateClassProxy je typ, pro který chceme proxy vytvořit. Druhý argument typu ProxyGenerationOptions jsou různé volby, které dovolují jemně řídit, jak se bude vytvořená proxy chovat. My zatím potřebujeme jen sdělit, které metody originální (ne proxy) třídy chceme v proxy “přepsat”. Proto jsou ProxyGenerationOptions inicializovány hned v konstruktoru třídy ProxyEngine a je jim předána instance třídy ProxyGenerationHook, která, jak ihned ve výpise uvidíme, vybírá kolekce, u kterých má být podporováno zpožděné nahrání objektů.

Rozhraní IProxyGenerationHook je rozhraní Castlu. Metoda ShouldInterceptMethod z tohoto rozhraní je metoda, kterou Castle používá k rozhodnutí, jaké metody a vlastnosti mají být “přepsány” v dynamické proxy. Třída ProxyGenerationHook v metodě ShouldInterceptMethod říká  - tedy vrací true - , že chceme zachytit všechny get akcesory ( methodInfo.IsSpecialName&& methodInfo.Name.StartsWith(GET_METHOD_NAME_PREFIX), jejichž návratovou hodnotou je kolekce. Přesněji řečeno každá kolekce podporující generické rozhraní ICollection<T> (methodInfo.ReturnType.GetInterface(COLLECTION_NAME) != null). Jiných metod ani vlastností si v tomto článku u tříd  nevšímáme, a proto pro ně z metody ShouldInterceptMethod vrátíme false. Zajímavou metodou v rozhraní IProxyGenerationHook je i metoda NonVirtualMemberNotification, pomocí níž nás Castle informuje, že v originální třídě je nevirtuální metoda – my metodu NonVirtualMemberNotification nevyužíváme, ale mohli bychom do ní snadno doplnit kód, který vyhodí výjimku, jestliže jste Castlem notifikováni, že existuje nevirtuální vlastnost vracející ICollection<T>, protože vaše firemní konvence vyžadují, aby všechny kolekce podporovaly zpožděné nahrávání kolekce.

Nyní jsme již Castlu sdělili, že máme zájem “přepsat” get akcesory kolekcí, ale stále Castle neví,  jakou logiku má do těchto get akcesorů doplnit. Vraťme se k metodě CreateClassProxy. Třetí argument je zřejmý, předáváme argumenty, se kterými má být zavolán konstruktor naší originální třídy. Posledním argumentem metody CreateClassProxy je objekt, který nás zajímá nejvíce – jedná se o tzv. interceptora, který bude použit vždy, když je na proxy použita  metoda/vlastnost, kterou chceme “přepsat”. Stále píšeme obecné řešení zpožděného nahrávání kolekcí, a proto metodě CreateClassProxy předáme interceptora s výmluvným názvem LazyLoadInterceptor. LazyLoadInterceptor je ten “zázračný” typ, který jsem výše popisoval jako obecný deskriptor funkcí, které musí podporovat dynamická proxy pro instanci z každé třídy v business vrstvě.

Náš LazyLoadInterceptor, stejně jako každý jiný interceptor, musí podporovat rozhraní  IInterceptor z Castlu. Rozhraní IInterceptor má jedinou metodu Intercept, kterou Castle zavolá vždy, když je volána metoda/vlastnost, kterou chceme “přepsat”.

Metodě Intercept je předán objekt Invocation, který nese základní informace o volané metodě.Kromě dalších vlastností je vhodné si zapamatovat, že v invocation.Method naleznete objekt MethodInfo  (deskriptor metody) a  v InvocationTarget zase konkrétní instanci, na které je metoda volána. Zdůrazním, že touto konkrétní instancí je v našem případě (dynamický) proxy objekt, ne instance originální třídy.

Zkusme si scénář v metodě Intercept projít. Mějme na paměti, že i když ten kód může vypadat na první pohled děsivě, neřeší nic jiného než ručně napsaná proxy výše. Zkusme se v našem popisu pro názornost zaměřit na konkrétní proxy objektu reprezentujícího zákazníka Josefa Nováka v momentě, kdy je poprvé přistoupeno k jeho kolekci Orders (seznam objednávek), i když kód v LazyLoadInterceptoru funguje analogicky ve všech dalších proxy business tříd v systému.

 • Metoda Intercept nejprve na předaném objektu invocation volá metodu Proceed.  Metoda Proceed vyvolá get akcesor originálního objektu a návratovou hodnotu (při prvním volání prázdnou typovou kolekci objednávek) nalezneme ve vlastnosti invocation.ReturnValue. Proč voláme nejprve invocation.Proceed? Protože potřebujeme v interceptoru kolekci, do které u zákazníka můžeme nahrát objednávky, a tuto kolekci stále spravuje instance originální třídy, jak si můžete ověřit ve výpisu třídy Customer.
 • Jestliže se nejedná o první volání metody, nic neděláme, protože kolekce už musí být naplněna. V proměnné m_inspectedMethods máme názvy vlastností, které jsme již u daného objektu zpracovali.
 • Jestliže invocation.ReturnValue je null, opět nic dalšího neděláme. Nemáme žádnou kolekci, do které bychom mohli nahrát objednávky.
 • Do kolekce m_inspectedMethods přidáme název aktuální vlastnosti (Orders), protože jsme ji již začali zpracovávat.
  m_inspectedMethods.Add(invocation.Method.Name);

 • Nejprve potřebujeme zjistit, z jaké třídy pocházejí objekty,  které budeme do kolekce, jejíž data nahráváme, přidávat. U objektu zákazník a kolekce Orders půjde samozřejmě o objekty z třídy Objednávka.
  Type collectionItemType = invocation.Method.ReturnType.GetInterface(COLLECTION_INTERFACE_NAME).GetGenericArguments()[0];
 • Dohledáme třídu z databázové vrstvy, která nám bude schopna vrátit seznam objednávek pro daného zákazníka.
  Object dbComponent = findDbComponent(collectionItemType);
  Pro účely článku je zvolena jednoduchá jmenná konvence -  rozhraní pro přístup k databázi se jmenují vždy I<Název třídy>DbComponent. Pro objednávku tedy hledáme typ IOrderDbComponent. Pokud db komponentu nenalezneme, nic dalšího nemůžeme dělat.
 • V nalezené db komponentě musíme najít metodu, která nám vrátí záznamy pro všechny objednávky zákazníka Josefa Nováka. 
  MethodInfo methodInfo = getDbCollectionMethodInfo(dbComponent, invocation.TargetType, collectionItemType);
  Opět je zvolená jmenná konvence, kdy metoda má tvar Get{TypeInCollection}RecordsBy{ParentType}Id" a přijímá jeden argument typu int . V našem scénáři hledáme tedy na db komponentě metodu GetOrderRecordsByCustomerId, která přijímá id “rodičovského” zákazníka. V dalších článcích bych rád ukázal, jak se bez této i dalších dále zmíněných jmenných konvence obejdeme a budeme moci nakonfigurovat zpožděné nahrávání kolekcí přes jakkoli nazvané třídy a metody.
  Stejně jako v předchozím bodě platí, že nenalezneme-li vyhovující metodu, nic dalšího nemůžeme dělat.
 • Dále u objektu zákazník získáme hodnotu vlastnosti Id, kterou potřebujeme pro vyvolání metody na db komponentě nalezené v předchozím odstavci
    int? objectId = getTargetObjectId(invocation.InvocationTarget);
 • Zavoláme metodu GetOrderRecordsByCustomerId. Návratovou hodnotou je objekt DataTable, který v našem scénáři obsahuje záznamy všech objednávek patřících Josefu Novákovi.
  DataTable retValues = methodInfo.Invoke(dbComponent, new object[] {objectId}) as DataTable;
 • Přes pomocnou třídu SimpleObjectFactory, kterou LazyLoadInterceptor vyžaduje v konstruktoru, vytvoříme proxy objekty Objednávek a přidáme je do kolekce Orders zákazníka.
  var targetCollection = invocation.ReturnValue;
  addItemsToCollection(targetCollection, collectionItemType, retValues, invocation);
  Navíc se u každé vytvořené objednávky pokusíme nastavit odkaz na  “rodičovského zákazníka”, přesněji řečeno na proxy zákazníka. Opět je zvolena jmenná konvence, kdy objekt Order musí obsahovat vlastnost nazvanou Customer, jinak k nastavení “rodiče” nejde. Jak jsem již psal výše, v dalších článcích bychom si měli ukázat, jak tyto výchozí jmenné konvence rozšíříme a dovolíme i jejich úplné nahrazení.
 • Hotovo, kolekce Orders u zákazníka Josefa Nováka je naplněna proxy objekty třídy Order a stejný scénář proběhne i při přístupu ke kolekci Items (položky objednávky) u každé objednávky.

Nyní můžeme vyzkoušet, jestli jsou proxy třídy generovány a hlavně jestli naše úsilí nebylo marné a proxy třídy podporují zpožděné nahrávání kolekce.

 

consoleProxy

Výsledkem by měl být tento výpis, ze kterého je patrné :

 • Místo originální třídy jsou používány proxy třídy.
 • Kolekce jsou naplněny, i když ve třídách Customer ani Order žádný kód pro nahrání kolekce nemáme.
 • Je naplněna kolekce Orders u zákazníka i kolekce Items u každé objednávky.

Následuje slibovaný výpis generické třídy SimpleObjectFactory. 

Třída SimpleObjectFactory podporuje rozhraní SimpleObjectFactory a při vydání objektu:

 1. Funguje jako identitní mapa, takže každý objekt je nahrán jen jednou (nyní per process, což se dá snadno změnit).
 2. Používá záměrně služby “zastaralé” db vrstvy pro nahrání dat každého objektu – vytváření objektů ale deleguje na ProxyEngine.
 3. Pokusí se nastavit hodnoty jednoduchých vlastností u vytvořených proxy objektů – jestliže se název vlastnosti shoduje s názvem sloupce v datovém zdroji, je vlastnost objektu nastavena na hodnotu sloupečku, která je uložena v řádku  vytaženém z databáze.

Co můžeme udělat dále v dalších článcích, jestliže budete mít zájem:

 1. Nebudeme spoléhat na jmenné konvence při plnění kolekci a “rodičovských” vlastností, ale dovolíme nakonfigurovat interceptora tak, abychom mohli spravovat asociace mezi třídami podle konvencí unikátních pro každý projekt, a přitom abychom nemuseli do těchto nízkoúrovňových proxy služeb moc zasahovat. Konfiguraci provedeme nejlépe pomocí fluentního API.
 2. LazyLoadInterceptor nebude používat stále dokola reflexi pro dohledání typů a metod, ale bude nalezené hodnoty cachovat.
 3. Budeme schopni podpořit i zpožděné nahrávání “rodičovských” vlastností. Prozatím je “rodičovská” vlastnost nastavena jen při nahrání kolekce – když vytáhnete z databáze jako první objednávku a sáhnete na její vlastnost Customer, vlastnost vám nyní vrátí null!
 4. Mohli bychom rozšířit proxy třídy o sledování změn vlastností a umožnit u každého objektu uložení změn nebo vrácení změn (undo).
 5. Zavedeme repozitáře (Repository), které i v hybridní aplikaci sjednotí ve vyšších vrstvách aplikace přístup k objektům, které jsou nahrány přes ORM i k objektům vytaženým z našich stávajících “old school” db/business služeb.
 6. Místo toho, abychom generovali dynamické proxy vždy po startu aplikace, umoříme jednorázově (pro většinu aplikací stejně zanedbatelnou) režii spojenou s tímto postupem vygenerováním a uložením assembly s dynamickými proxy při prvním spuštění nové verze aplikace. Při dalším spuštění aplikace se již použijí proxy ve vygenerované assembly.

Pro dnešek toho bylo ale myslím dost. Snad jen dodám, že jsem se v tomto článku chtěl vyhnout různým buzzwordům, ale fajnšmekrům potvrdím, co asi sami tuší, že jsme v tomto článku zavítali do hájemství AOP - aspektově orientovaného programování.

Celý projekt si můžete stáhnout, nejlépe přes Mercurial (hg). Součástí zdrojových kódů je i jednoduchá třída napodobující rozhraní tradičních “db komponent” pro přístup do databáze a zpřístupňující data v Datasetu.Monday, March 12, 2012 2:06:49 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [11]  .NET Framework | Entity Framework | Návrhové vzory


 Friday, February 24, 2012
Entity Framework 4.3. Code First - (nechutný) problém s TPC mapováním?

 

Update 25. 2.2011: Tak chyba potvrzena EF týmem. Jedná se skutečně o chybu, která je částečně popsána v known issues.

Diego B Vega : @Rene Stein: Thanks for reporting this and for the repro. What you describe seems to be a bug in TPC mapping that we are already aware of and that we are planning to fix in the upcoming EF 4.3.1. Please take a look at the list of known issues above for more information.

Jedná se tedy o chybu, kterou někdo zmínil i  v komentářích. Zarážející ale je, že k chybě “chybí sloupec v databázi” se dostanete teprve tehdy, kdy vygenerujete databázi s jiným než požadovaným schématem, odchytnete výjimku při dotazování a podíváte se na popisek vnořené výjimky. V “known issues” EF by spíš podle mě mělo být  - ve verzi 4.3 se vám ani nepodaří vygenerovat databázi s TPC mapováním dědičnosti a volání metody MapInheritedProperties  při konfiguraci entit je jen zbytečná dekorace v kódu a cvičení v marnosti.

Mohl by prosím někdo ověřit, že jsem buď udělal nějakou triviální chybu při mapování, anebo potvrdit mé podezření, že je EF Code First v poslední verzi 4.3 natolik prolezlý chybami,  že v něm nefunguje ani tento triviální scénář.

Problém se snažím reprodukovat na tomto kódu.

Mám třídy Base a Derived. Jejich role asi vysvětlovat nikomu nemusím.Smile

Snažím se pro mapování třídy Derived do databáze použít v db kontextu strategii TPC – table per (concrete) class (metoda MapInheritedProperties). 

Po spuštění se aplikace vytvoří databáze se dvěma tabulkami. Struktura databáze ale odpovídá TPT strategii pro mapování dědičnosti:

Tabulka Base má sloupce Id a BaseProperty, tabulka Derived Id a Note. Volání MapInheritedProperties je tedy zcela ignorováno.

 

EFTables

Jak popisuju i v kódu, matoucí je to, že Entity Framework sice mapuje třídy do databáze podle TPT strategie, ale dotazy klade, jako kdyby v databázi byly třída Derived namapována TPC strategií.
Vygenerovaný SQL dotaz do tabulky Derived vypadá takto:

SELECT '0X0X' AS [C1], [Extent1].[id] AS [id], [Extent1].[BaseProperty] AS [BaseProperty], [Extent1].[Note] AS [Note] FROM [dbo].[Derived] AS [Extent1]

Schizofrenní Entity Framework se beze všech skrupulí snaží dohledat v tabulce Derived sloupec BaseProperty (TPC mapování), což pochopitelně skončí výjimkou při vykonávání dotazu, protože se jiná část jeho vícečetné osobnosti složené z nespolupracujících spoluautorů EF rozhodla při generování databáze, že TPT je pro každého aplikačního vývojáře vždycky jasná volba.

A protože perverzních projevů EF se při pátečním večeru nelze nabažit, tak tady je skript pro založení databáze, který jsem vytáhl z podkladového ObjectContextu a který by měl mapovat podle TPC, což se ale nestane, protože je proti databázi spuštěn skript zcela jiný.

Výsledek Trace.WriteLine(((IObjectContextAdapter) context).ObjectContext.CreateDatabaseScript());

Projekt s reprodukcí problému ke stažení.Friday, February 24, 2012 10:06:21 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [4]  .NET Framework | C# | Entity Framework | LINQ


 Tuesday, December 6, 2011
Demo z MS Festu

Několik lidí mi psalo na email, že by chtěli demo z první přednášky na MS Festu.

Zde je:

http://jdem.cz/sxs63

Podrobné informace, na které nebyl na přednášce čas, naleznete v sérii článků Tipy pro Windows Phone 7 aplikace v sekci o WP7 aplikacích.

Asi nemusím zdůrazňovat, že jde o demo, tedy kód nemusí mít produkční kvalitu, za nic neručím a určitě ke kódu není poskytována žádná podpora.SmileTuesday, December 6, 2011 3:17:03 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  C# | Návrhové vzory | Silverlight | WP7


 Saturday, November 26, 2011
Prezentace z MS Festu 2011 a stručný komentář

Dnes jsem měl dvě přednášky na MS Festu.

Vývoj WP 7 aplikací pro pokročilé

Strasti a slasti vývoje wp7 aplikací. I Mango chutná hořko sladce.

Prezentace z přednášek naleznete níže.

Chci poděkovat lidem, kteří MS Fest připravují (klobouk dolů, v jakém počtu to zvládnou) a kteří mě oslovili a dovolili mi dnes přednášet. MS Fest se koná ještě zítra, pokud můžete, vyražte. Třeba přednášky o WCF RIA Services, PRISMu nebo přednáška o psaní testovatelného kódu budou určitě stát za výlet do Prahy.

Mně se jen potvrdilo, že na odbornou přednášku (ta první) je jedna hodina málo a na bulvární přednášku (ta druhá) až moc.Smile

Jsem moc rád, že jsem viděl známé tváře a že jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi. Omlouvám se těm, kteří se ke mně ani o poslední přestávce nedostali, nebylo v mých silách jít ke každému  a zodpovědět všechny dotazy. A děkuji i za hromadné odpolední follow na twitteru, sice nevím, co to přesně znamená, ale to neznačí, že si toho nevážím. Smile

Také chci poděkovat pánovi z Nokie (omlouvám se, neslyšel jsem v tomu hluku vaše jméno),  díky kterému jsem si na přednášce procvičil asertivní chování.Smile

Pár dalších postřehů, abych nemusel odpovídat jednotlivě na Twitteru a na G+:

 1. Názory na druhou přednášku se liší, což se dalo čekat. Třeba https://twitter.com/#!/WindMobiDown/status/140475583082663936 X https://plus.google.com/104228058858941704434/posts/RxgW6HUtsib
  Takže malý komentář: Když jsem nabízel témata pro MS Fest, bylo zřejmé, že nebudu chválit. Na webu se dá dohledat dost mých vyjádření k WP7, ze kterých plyne, že ze současné podoby WP7 nejsem nadšený. Také jsem si uvědomoval, že na MS Fest se přednáška nemusí hodit – jedná se o akci zaštiťovanou Mícrosoftem a ani předpokládaní účastníci MS Festu nemusí být nadšeni. Ještě během podzimu jsem tyto své pochyby konzultoval s jedním z pořadatelů, s Tomášem Hercegem, ale shodli jsme se, že Microsoft určitě pár nekorektních slov na svou adresu přežije. Orel much nelapá a Microsoft podle mě nikdy moc přecitlivělý na kritiku nebyl.Smile 

 2. Přednášku jsem 3x přepracoval, většinu věcí vyházel a nakonec jsem ji nechal v nevážné podobě. I jsem avizoval, jak jsou přednášky postaveny, abych lidi odradil.

  https://twitter.com/#!/renestein/status/140185759683575808

  https://twitter.com/#!/renestein/status/139983752788049920


 3. Kdybych měl mít jen tu druhou přednášku na MS Festu a nebyla mi schválena první přednáška, ani ta druhá by nezazněla. Neměla by smysl. Počítal jsem s tím, že na obou přednáškách budou stejní lidé a že po přednášce, která o WP7 pojednává s plnou vážností, přijmou i tu, u které je i doprovodná prezentace zcela jiná. Na začátku jsem také zmínil, že kromě faktů k API WP7 pronesu subjektivní postřehy, nekorektní poznámky a domněnky, které mohou účastníci ignorovat. A uváděná fakta, jestliže mají lepší informace,  opravit.  Skoro na konci prezentace jsou v kontrapozici můj sarkastický pesimistický výrok a nadšený (nadsazený?) výrok Radka Hulána – i to jsem považoval za jasný signál, že prezentace je názorově jednostranná (kdo zná Radka, pochopil) a korektivem k ní byla první přednáška.

 4. Pokud to zaniklo, tak leitomotivem druhé přednášky bylo:”Otravujme jako vývojáři Microsoft, ať nám ve WP7 nehází drobky ze stolu, ale poskytne nám servis, na který jsme zvyklí.”

A ještě. Záznam z mých přednášek nebude. Bohužel informace o natáčení byla rozesílána až tento týden, navíc jsem  před přechodem na nový notebook a nechtěl jsem riskovat, že na můj již tak zkoušený stávající notebook nainstaluju nějaký SW, o kterém moc nevím. Mám špatnou zkušenost z instalace nějakého prezentačního SW, který mi na inhouse kurzu poté nedovolil přepnout výstup na projektor. Na veřejné a jen hodinové přednášce by to mohl být ještě větší průšvih. Ani mi to ale moc nevadilo, protože během tohoto podzimu se neustále potýkám se ztrátou hlasu a dalšími radostmi, takže jsem se bál, že můj výkon dotčený soustředěním na namáhané hlasivky bude navíc ještě zvěčněn na nějakém videu.Smile

Díky, že jste přišli!:)Saturday, November 26, 2011 8:15:12 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [3]  Silverlight | WP7