\


 Wednesday, November 18, 2009
Vynucení si překreslení celé obrazovky v Compact .Net Frameworku

Při snaze kreslit grafické objekty na celou obrazovku PDA, a ne pouze na vlastní formulář, se můžete velmi často setkat s dotazem, jak zajistím, že předchozí nakreslené dílko, rozprostřené většinou přes vícero formulářů a mimo naši přímou kontrolu, smažu před vykreslením dalšího dílka. Následující příklad je reakcí na takový dotaz. Za “celou obrazovkou” budeme v článku považovat grafický kontext vrácený voláním metody GetDC s argumentem NULL. Po celé obrazovce PDA je postupně vykreslován kruh (s velkou fantazií míč) pohybující se z levé strany displeje na pravou. Před vykreslením “míče” na další pozici musí být míč vykreslený v předcházejícím kroku smazán. Následující kód je ukázkou použití “brutální síly”, protože žádné slečinkovské, sexy ani elegantní konstrukce s překreslováním pouze části obrazovky k výsledku nevedly. Hlavní trik, ke kterému jsem dospěl po sundání bílých vývojářských rukaviček, spočívá v rekurzivním vynucení si překreslení všech oken v metodě DoWork s využitím přímého volání mnoha nativních API funkcí, které mají paradoxně v aplikacích cílených na Microsoftem macešsky spravovaný a rozvíjený Compact .Net Framework (i ve verzi. 3.5) stále privilegovanou pozici.

 using System;
 using System.ComponentModel;
 using System.Drawing;
 using System.Threading;
 using System.Windows.Forms;

namespace RedrawScreenTest
{
  

  partial class Form1 : Form
  {

    #region constants
    
    public const int POSITION_INCREMENT = 10;
    public const int MAX_POSITION = 200;
    public const int MAX_THREAD_WAIT = 5000;
    public const int CIRCLE_RADIUS = 30;

    #endregion constants
    
    #region delegates
    public delegate void InvokeDelegate();
    #endregion delegates

    #region Properties
      public IntPtr WindowsHDC { get; set; }    
      public Thread Worker { get; set; }    
      public bool ShouldWork { get; set; }    
      public bool IsWorking { get; set; }
    #endregion Properties


     #region Constructors
      public Form1()
    {
      InitializeComponent(); 
      WindowsHDC = IntPtr.Zero;
      ShouldWork = false;
      IsWorking = false;
    }
    #endregion Constructors

      #region methods
      public void DoWork()
    {
      IsWorking = true;
      int x = 0;
      int y = 0;
      

      bool firstDraw = true;


      while (ShouldWork)
      {
        WindowsHDC = ApiWrapper.GetDC(IntPtr.Zero);

        if (WindowsHDC == IntPtr.Zero)
        {
          break;
        }

        


        if (!firstDraw)
        {

          Invoke((InvokeDelegate) (() =>
                         {

                           IntPtr hwnd = ApiWrapper.GetForegroundWindow();

                           hwnd = ApiWrapper.GetWindow(hwnd, (int)ApiWrapper.GWConstants.GW_HWNDFIRST);


                           while (hwnd != IntPtr.Zero)
                           {

                             ApiWrapper.RedrawWindow(hwnd, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
                                   ApiWrapper.RDW_ERASE | ApiWrapper.RDW_INVALIDATE | ApiWrapper.RDW_ALLCHILDREN);

                             
                             EnumChild(hwnd, 0);

                             hwnd = ApiWrapper.GetWindow(hwnd, (int)ApiWrapper.GWConstants.GW_HWNDNEXT);

                           }
                         }));
        }
        else
        {
           
            firstDraw = false;    

        }        using (Graphics g = Graphics.FromHdc(WindowsHDC))
        using (Brush b = new SolidBrush(Color.Yellow))
        {
          g.FillEllipse(b, new Rectangle(x, y, CIRCLE_RADIUS, CIRCLE_RADIUS));          
          
        }
          
        
        
          ApiWrapper.ReleaseDC(IntPtr.Zero, WindowsHDC);
          

          Thread.Sleep(1000);

          x += POSITION_INCREMENT;
          y += POSITION_INCREMENT;

          if (x > MAX_POSITION || y > MAX_POSITION)
          {
            x = 0;
            y = 0;
          }
        }

        IsWorking = false;
      }
    
    private void EnumChild(IntPtr hwnd, int level)
    {

      if ((hwnd == IntPtr.Zero))
      {
        return;
      }

      IntPtr childHwnd = ApiWrapper.GetWindow(hwnd, (int)ApiWrapper.GWConstants.GW_CHILD);      

      while (childHwnd != IntPtr.Zero)
      {
        EnumChild(childHwnd, level + 1);
        ApiWrapper.RedrawWindow(childHwnd, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
             ApiWrapper.RDW_ERASE | ApiWrapper.RDW_INVALIDATE | ApiWrapper.RDW_ALLCHILDREN);

        childHwnd = ApiWrapper.GetWindow(childHwnd, (int)ApiWrapper.GWConstants.GW_HWNDNEXT);

      }
      

      

    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    
    private void Form1_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
    {
      buttonStop_Click(this, new EventArgs());


      if (WindowsHDC != IntPtr.Zero)
      {
        ApiWrapper.ReleaseDC(IntPtr.Zero, WindowsHDC);
      }
        
    }

    private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (IsWorking)
      {
        return;
      }
      
      ShouldWork = true;
      Worker = new Thread(DoWork);
      Worker.Start();
    }

    private void buttonStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsWorking)
      {
        return;
      }
      
      ShouldWork = false;
      Worker.Join(MAX_THREAD_WAIT);
    }

      

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {

    }

    #endregion methods
  }  
 } 

Zde jsou potřebné deklarace API funkcí, konstant a struktur


using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace RedrawScreenTest
{
  class ApiWrapper
  {
    [DllImport("coredll.dll")]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public static extern bool RedrawWindow(IntPtr hWnd, IntPtr lprcUpdate,
        IntPtr hrgnUpdate, uint flags);

    public const int RDW_INVALIDATE = 0x0001;
    const int RDW_INTERNALPAINT = 0x0002;
    public const int RDW_ERASE = 0x0004;

    const int RDW_VALIDATE = 0x0008;
    const int RDW_NOINTERNALPAINT = 0x0010;
    const int RDW_NOERASE = 0x0020;

    const int RDW_NOCHILDREN = 0x0040;
    public const int RDW_ALLCHILDREN = 0x0080;

    const int RDW_UPDATENOW = 0x0100;
    const int RDW_ERASENOW = 0x0200;

    const int RDW_FRAME = 0x0400;
    const int RDW_NOFRAME = 0x0800;    [DllImport("coredll.dll", SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr GetWindow(IntPtr hWnd, int uCmd);

    public enum GWConstants
    {
      GW_HWNDFIRST = 0,
      GW_HWNDLAST = 1,
      GW_HWNDNEXT = 2,
      GW_HWNDPREV = 3,
      GW_OWNER = 4,
      GW_CHILD = 5,
      GW_ENABLEDPOPUP = 6
    }    [DllImport("coredll.dll")]
    public static extern IntPtr GetForegroundWindow();

    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "GetWindowDC")]
    public static extern IntPtr GetDC(IntPtr ptr);
    
    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "ReleaseDC")]
    public static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDc);
    
    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "GetDesktopWindow")]
    public static extern IntPtr GetDesktopWindow();
    
    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "UpdateWindow")]
    public static extern bool UpdateWindow(IntPtr hWnd);
    
    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "UpdateWindow")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, uint msg, int wparam, int lparam);
    
    [DllImport("coredll.dll")]
    public extern static void InvalidateRect(IntPtr handle, Rectangle dummy, bool erase);

    [DllImport("coredll.dll", EntryPoint = "FindWindowW", SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);  }
}


Wednesday, November 18, 2009 3:02:51 PM (Central Europe Standard Time, UTC+01:00)       
Comments [0]  Compact .Net Framework