using System;
using System.Collections;
using System.Data;
using System.Threading;


  /// <summary>
  /// Pomocná třída pro uchování záznamů z databáze (Pseudo singleton)
  /// </summary>
  /// <remarks>Metoda je používána hlavně pro nahrání objektů v kolekci</remarks>
  public class DataCacheHelper
  {
    #region private static variables
    private static Hashtable _instances;
    #endregion private static variables
    
    #region private variables
    private Hashtable typesDataMap;
    #endregion private variables
    
    
    #region Constructors
    /// <summary>
    /// privátní konstruktor
    /// </summary>
    private DataCacheHelper() : base()
    {
      typesDataMap = new Hashtable();      
    }

    /// <summary>
    /// Statický konstruktor
    /// </summary>
    static DataCacheHelper()
    {
      _instances = new Hashtable();
    }
    #endregion Constructors

    #region public static methods
    /// <summary>
    /// Metoda odebere instanci pro aktuální thread
    /// </summary>
    public static void CloseInstance()
    {
      Hashtable instances = Hashtable.Synchronized(_instances);
      
      DataCacheHelper inst = (DataCacheHelper)instances[Thread.CurrentThread] as DataCacheHelper;
      
      if(inst != null)
      {
        _instances.Remove(Thread.CurrentThread);
      }
    }

    #endregion
    
    #region public static properties
    /// <summary>
    /// Globální přístupový bod k jediné instanci třídy DataCacheHelper
    /// </summary>
    public static DataCacheHelper Instance
    {
      get
      {
        Hashtable instances = Hashtable.Synchronized(_instances);

        DataCacheHelper helper = instances[Thread.CurrentThread] as DataCacheHelper;

      
        if(helper == null)
        {
          helper = new DataCacheHelper();
          instances.Add(Thread.CurrentThread, helper);
        }

        return helper;


      }
    }

    #endregion public static properties

    #region public methods

    /// <summary>
    /// Uložení řádku
    /// </summary>
    /// <param name="type">Typ, pro který jsou data uchovávána</param>
    /// <param name="row">Datový řádek, který má být uložen</param>
    /// <remarks>Metoda předpokládá, že row obsahuje sloupec Id.Jestliže sloupec Id není nalezen, je vyvolána výjimka <see cref="ArgumentException" /></remarks>
    public void StoreData(Type type, DataRow row)
    {
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      if (row == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("row");        
      }

      if (!row.Table.Columns.Contains("Id"))
      {
        throw new ArgumentException("DataRow does not belong to the table with column Id","row");
      }
      
      int rowId = (int )row["id"];
      Hashtable rowHashTable = typesDataMap[type] as Hashtable;

      if (rowHashTable == null)
      {
        rowHashTable = new Hashtable();
        typesDataMap.Add(type,rowHashTable);        
      }
      
      if (rowHashTable.ContainsKey(rowId))
      {
        rowHashTable.Remove(rowId);
      }
      
      rowHashTable.Add(rowId, row);
    }


    /// <summary>
    /// Metoda vrátí dříve uložená data objektu
    /// </summary>
    /// <param name="type">Typ objektu, jehož data mají bý vyzvednuta</param>
    /// <param name="businessObjectId">Id objektu, jehož data mají být vyzvednuta</param>
    /// <returns><see cref="DataRow"> s daty objektu, jestliže byla dříve uložen, jinak null</see></returns>
    /// <remarks>Po vrácení jsou data z objektu <see cref="DataCacheHelper"/> odstraněna</remarks>
    public DataRow GetData(Type type, int businessObjectId)
    {
      if (type == null)
      {
        throw new ArgumentNullException("type");
      }

      Hashtable rowHashTable = typesDataMap[type] as Hashtable;

      if (rowHashTable == null)
      {
        return null;
      }
      
      DataRow row = rowHashTable[businessObjectId] as DataRow;

      if (row != null)
      {
        rowHashTable.Remove(row);
      }
      
      return (row);
    }
    #endregion public methods


  }