/// <summary>
  /// Třída zapouzdřující základní chování (Layer Supertype)
  /// </summary>
  public abstract class BusinessObjectBase : IPersistable
  {
    
    #region Public constants
    /// <summary>
    /// Konstanta pro Id objektu bez perzistence v databáze
    /// </summary>
    public const int NO_ID = -1;
    
    /// <summary>
    /// Konstanta používaná, jestliže není nalezen objekt/sloupec atd.
    /// </summary>
    public const int NOT_FOUND = -1;
    #endregion Public constants
    
    #region Private variables
    private bool m_isDirty;
    private bool m_isLoaded;
    private bool m_isNew;
    private bool m_isDeleted;
    #endregion Private variables
    
    #region Protected fields
    protected int m_id;
    protected ObjectState m_objectState;    
    #endregion Protected fields

    /// <summary>
    /// Konstruktor pro objekt bez perzistence v databázi
    /// </summary>
    public BusinessObjectBase() : base()
    {
      m_isDirty = false;
      
      m_id =  NO_ID;
      setNew();
      SetLoaded();
      m_objectState = ObjectState.Active;
      
    }
    
    /// <summary>
    /// Konstruktor pro objekt, jehož data jsou perzistována v databázi
    /// </summary>
    public BusinessObjectBase(int id) : base()
    {
      m_isDirty = false;
      m_isLoaded = false;
      m_id = id;
      
    }
    

    #region Public properties
    /// <summary>
    /// Atribut udávájící, zda byla data změněna oproti datům v databázi
    /// </summary>
    public virtual bool IsDirty
    {
      get
      {
        return m_isDirty;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Atribut udávájící, zda byla data objektu změněna oproti datům v databázi
    /// </summary>
    public virtual bool IsLoaded
    {
      get
      {
        return m_isLoaded;
      }
    }
    
    /// <summary>
    /// Atribut má hodnotu true, jestliže jde o objekt bez perzistence
    /// </summary>
    public virtual bool IsNew
    {
      get
      {
        return m_isNew;    
      }
      
    }

    /// <summary>
    /// Atribut má hodnotu true, jestliže byl vymazán objekt z databáze, případně byl zapsán příznak neaktivní v databázi
    /// </summary>
    public virtual bool IsDeleted
    {
      get
      {
        return m_isDeleted;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Id objektu
    /// </summary>
    public virtual int Id
    {
      get
      {
        return m_id;

      }
    }

    /// <summary>
    /// Stav objektu
    /// </summary>
    public virtual ObjectState ObjectState
    {
      get
      {
        return m_objectState;
      }
    }

    #endregion Public pproperties

    #region Public methods
    #region IPersistable members
    
    /// <summary>
    /// Implementace metody nahraje objekt z databáze
    /// </summary>
    public virtual void Load()
    {
      
      if (IsLoaded && IsDeleted)
      {
        return;
      }
      
      DataRow row = DataCacheHelper.Instance.GetData(this.GetType(), m_id);
      
      try
      {
              
        if (row == null)
        {
          DoInternalLoad();
        }
        else
        {
          DoInternalLoad(row);        
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Trace.WriteLine(e);
        throw;
      }
      
      SetLoaded();
    }

    /// <summary>
    /// Implementace metody uloží objekt do databáze
    /// </summary>
    public virtual void Save()
    {
      if ((!IsLoaded) || 
        (IsDeleted) ||
        ((!IsDirty) && (!IsNew)))
      {
        return;
      }
      
      try
      {
        DoInternalSave();      
      }
      
      catch (Exception e)
      {
        Trace.WriteLine(e);
        throw;
      }
      
     setClear();
	  if (ObjectState == ObjectState.Discarded)
	  {
		SetDeleted();
	  }
    }

    
    #endregion IPersistable members

    /// <summary>
    /// Metoda převede  objekt do stavu ObjectState.Discarded
    /// </summary>
    public virtual void Discard()
    {
      TriggerLoad();
      
      if (IsDeleted)
      {
        return;
      }
      
      m_objectState = ObjectState.Discarded;
      SetDirty();

    }   
    
    #endregion Public methods
    
    
    
    #region Protected methods
    
    /// <summary>
    /// Metoda zavolá metodu Save na všech IPersistable objektech v argumentu
    /// </summary>
    /// <param name="persistableObjectsList">Kolekce objektů implementujících IPersistable </param>
    protected static void SaveCollection(IEnumerable persistableObjectsList)
    {
      foreach (IPersistable persistable in persistableObjectsList)
      {
        persistable.Save();
      }
    }

      /// <summary>
    /// Metoda nahraje objekt z předaného řádku
    /// </summary>
    /// <param name="row">Řádek, z něhož mají být nahrána data</param>
    /// <remarks>Metoda čte z předaného řádku pouze atribut State</remarks>
    protected virtual void DoInternalLoad (DataRow row)
    {
      Debug.Assert(row.Table.Columns.IndexOf("State") > NOT_FOUND, 
            "Assertion failed - method BusinessObjectBase.DoInternalLoad - Column State does not exist");
      
      m_objectState = (ObjectState) row["State"];
    }
    
    /// <summary>
    /// Implementace metody nahraje objekt z databáze
    /// </summary>
    /// <remarks>Prázdná implementace</remarks>
    protected virtual void DoInternalLoad()
    {
      
    }
    
    /// <summary>
    /// Implementace metody uloží objekt do databáze
    /// </summary>
    /// <remarks>Prázdná implementace</remarks>
    protected virtual void DoInternalSave()
    {

    }

    

    /// <summary>
    /// Metoda iniciuje nahrávání objektu
    /// </summary>
    protected virtual void TriggerLoad()
    {
      if((IsLoaded) || (IsNew) || (IsDeleted))
      {
        return;
      }
      
      try
      {
        Load();  
      }
      
      catch(Exception e)
      {

        Trace.WriteLine(e);
        throw;
      }

      SetLoaded();
    
    }
    
    /// <summary>
    /// Metoda přepisují odvozené třídy v případě, že potřebují inicializovat například instance kolekcí
    /// </summary>
    /// <remarks>Metoda nemá implementaci a NENÍ volána z konstruktorů tříy <see cref = "BusinessObjectBase" /> </see></remarks>
    protected virtual void Init()
    {
      
    }
    
    /// <summary>
    /// Metoda označí objekt jako změněný
    /// </summary>
    protected virtual void SetDirty()
    {
      if (IsNew || IsDeleted)
      {
        return;
      }
      m_isDirty = true;
    }
    
    /// <summary>
    /// Metoda zkontroluje rovnost dvou objektů - jestliže se objekty neshodují, je instance označena jako změněná (Dirty)
    /// </summary>
    /// <param name="obj1">První argument operace Equals</param>
    /// <param name="obj2">Druhý argument operace Equals</param>
    /// <remarks>Metodu používají odvozené třídy při kontrole změněných atributů</remarks>
    protected virtual bool CheckEquals(object obj1, object obj2)
    {
      if (!Object.Equals(obj1, obj2))
      {
        SetDirty();
        return false;
      }
      
      return true;
    }
    
    /// <summary>
    /// Metoda nastaví příznak, že byla nahrána data objektu
    /// </summary>
    protected virtual void SetLoaded()
    {
      m_isLoaded = true;
    }

    /// <summary>
    /// Metoda nastaví příznak, že proběhlo zrušení objektu v databázi
    /// </summary>
    protected virtual void SetDeleted()
    {
      m_isDeleted = true;
    }  
    
    #endregion Protected methods
    
    #region Private methods
    /// <summary>
    /// Metoda označí objekt jako nový (neuložený v databázi)
    /// </summary>
    private void setNew()
    {
      m_isNew = true;
    
    }

    /// <summary>
    /// Metoda zruší příznak Nový a Změněný v databázi
    /// </summary>
    private void setClear()
    {
      m_isNew = false;
      m_isDirty = false;
    }
    #endregion Private methods    
    
  }

    /// <summary>
  /// Rozhraní, které implementují všechny perzistentní objekty
  /// </summary>
  public interface IPersistable
  {
    /// <summary>
    /// Implementace metody nahraje objekt z databáze
    /// </summary>
    void Load();

    /// <summary>
    /// Implementace metody uloží objekt do databáze
    /// </summary>
    void Save();
  }

  /// <summary>
  /// Enumerace vyjadřující stav objektů
  /// </summary>
  public enum ObjectState : int
  {
    /// <summary>
    /// Neaktivní
    /// </summary>
    Inactive = 0,
    
    /// <summary>
    /// Aktivní
    /// </summary>
    Active = 1,
    
    /// <summary>
    /// Zrušený
    /// </summary>
    Discarded = 2
  }